Kwaliteit

SRI-richtlijn Isolatie

2024 - De richtlijn Isolatie betreft de herziening van de WIP-richtlijnen ‘Indicaties voor isolatie’, ‘Bouw- en inrichtingseisen: Ventilatie isolatiekamers’, ‘Aerogene isolatie’, ‘Contactisolatie’, ‘Druppelisolatie’, ‘Strikte isolatie’ en ‘Onderzoek en behandeling van geïsoleerde patiënten’. Onder andere deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn isolatie die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

In deze richtlijn wordt beschreven bij welke infectieziekten of (potentieel) pathogene micro-organismen, of een verdenking hierop, aanvullende infectiepreventiemaatregelen nodig zijn boven op de algemene voorzorgsmaatregelen (AVM). Daarnaast wordt er beschreven hoelang de genomen infectiepreventiemaatregelen moeten duren, op welke wijze transmissie van het (veroorzakend) micro-organisme plaatsvindt en welke eisen gesteld worden aan de ruimte waar de isolatiepatiënt verpleegd/behandeld wordt.

In de richtlijn Isolatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

Indicaties voor isolatie en isolatieduur
  • Isolatieduur norovirus
Infectiepreventiemaatregelen voor contact-, druppel- en/of aerogene isolatie
  • Infectiepreventiemaatregelen
  • Mobilisatie
  • Speelgoed/domotica
Eisen (isolatie)kamer
  • Ventilatie bij contact- en/of druppelisolatie
  • Isolatiekamer: ventilatievoud
  • Isolatiekamer: drukhiërarchie en -verschil
  • Isolatiekamer: positie luchtroosters

Overigens wilden de SRI-samenwerkingspartners oorspronkelijk voor de zorgsector generieke richtlijnen uitbrengen. Dat bleek voor sommige richtlijnen een minder goede keuze. Sommige generieke SRI-richtlijnen blijken minder goed aan te sluiten bij de langdurige zorg met daarbinnen de verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg (VVT) en de woonlocaties voor mensen een verstandelijke beperking (VG-sector). Dat geldt ook voor de richtlijn Isolatie. Daarom gaat SKILZ in deze behoefte voorzien en de richtlijnen aanpassen zodat deze beter aansluiten bij de langdurige zorg. Dat betekent dat er in een later stadium mogelijk een aangepaste versie zal worden gepubliceerd.

Eigenaar: SRI
Participanten namens Verenso: Anneke van Strien(† 2023), Ingrid Pladdet