Kwaliteit

Multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve sedatie

2022 - De multidisciplinaire richtlijn Palliatieve sedatie (IKNL/KNMG) is herzien en op 30 juni 2022 gepubliceerd. Het bestuur van Verenso heeft deze richtlijn geautoriseerd. Specialist ouderengeneeskunde Rogier van Deijck was werkgroeplid namens Verenso. Wij danken hem voor zijn inzet.

De richtlijn is op een aantal punten herzien. Zo staat een multidisciplinaire en multi-dimensionele aanpak centraal in de zorg voor ernstig zieke patiënten met meerdere complexe symptomen. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals komen in nauwe samenwerking met elkaar tot de best mogelijke zorg om het lijden van deze patiënten zo goed mogelijk te verlichten. In deze herziene versie van de richtlijn blijft de indicatiestelling voor palliatieve sedatie de verantwoordelijkheid van artsen. De Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) heeft ervoor gekozen om de multidisciplinaire richtlijn niet te autoriseren. Zij had graag gezien dat verpleegkundig specialisten deze indicatie ook mogen stellen. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij palliatieve sedatie.

Belangrijke aanpassingen ten opzichte van de vorige richtlijn zijn:

  • Het doseringsschema van medicatie is aangepast op basis van voortschrijdend medisch inzicht. Er is meer aandacht voor proportionele sedatie;
  • Het onderwerp acute sedatie is toegevoegd;
  • Er is in de richtlijn meer aandacht voor het vroegtijdig en proactief bespreken van palliatieve sedatie als onderdeel van de algemene palliatieve zorg. Er worden in de richtlijn concrete handvatten voor voorlichting aan patiënten en naasten gegeven;
  • Het lijden hoeft niet alleen lichamelijk van aard te zijn, existentieel lijden speelt ook een rol;
  • Er is aandacht voor mensen met dementie en voor mensen met een verstandelijke beperking; 
  • Er wordt in de richtlijn aangesloten bij de term regiebehandelaar in plaats van hoofdbehandelaar.

De nieuwe richtlijn staat in PDF-vorm op www.pallialine.nl/sedatie. In de loop van juli 2022 wordt Pallialine in een nieuw jasje gestoken en gehost door Palliaweb. Vanaf dan is de richtlijn via dezelfde link ook in webversie beschikbaar.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki