Kwaliteit

Handreiking Spoed-/crisisopnames in het verpleeghuis

2013 - Een groep ouderen met complexe zorgbehoefte blijft (langer) thuis wonen. Het gevaar voor incidenten neemt echter met verhoging van de kwetsbaarheid toe. Om adequaat te kunnen inspelen op crisissituaties en om ontstane crises te kunnen bezweren is een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn nodig, tussen de huisarts en de thuiszorg en de specialist ouderengeneeskunde en de verpleeghuizen.

Verenso is van mening dat spoedvoorzieningen beter georganiseerd zouden kunnen worden als nu het geval is. Veel spoedvoorzieningen stromen vol en raken verstopt doordat de doorstroming niet goed geregeld is. De zichtbaarheid/bereikbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde is voor verbetering vatbaar, deze dient helder en duidelijk te zijn voor de huisartsen. Met name in de avond/nacht en weekenddiensten zijn er verbeteringen mogelijk.

Wij nodigen de specialisten ouderengeneeskunde uit om de bestaande spoedvoorzieningen in hun werkgebied te onderzoeken, de bereikbaarheid en bekendheid bij de huisartsen dan wel huisartsenposten te toetsen en zo nodig in samenwerking met huisartsen dan wel huisartsenposten, zorgkantoren en andere belanghebbende partijen, de spoedvoorzieningen en bereikbaarheid en zichtbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde te verbeteren.

Spoedopnames kunnen alleen goed vorm gegeven worden als alle belanghebbende partijen goed samenwerken. De zorgverzekeraar die zorgplicht heeft, de huisartsen en de specialisten ouderengeneeskunde de benodigde behandeling en zorg met elkaar afstemmen in samenwerking met de beschikbare spoedlocaties. Vanuit dat perspectief heeft Verenso gemeend een handreiking te moeten schrijven die behulpzaam kan zijn bij de toetsing en eventuele herinrichting van een spoedvoorziening. 

Eigenaar: Verenso
Participanten namens Verenso: leden van de Commissie Kwaliteit van Verenso