21 juli 2020

Vervanging Wet toelating zorginstellingen (WTZi)

VWS gaat de WTZi op termijn vervangen. In deze wet zijn randvoorwaarden voor ‘goed bestuur’ vastgelegd voor zorginstellingen. Vooral voor samenwerkingsverbanden van specialisten ouderengeneeskunde vormt de WTZi een uitdaging. In plaats hiervan komt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Alle zorgaanbieders dienen zich volgens deze wet aan te melden. Daarnaast hebben grote zorgaanbieders aanvullend een vergunning nodig. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Zorgaanbieders die bestaan uit minder dan 10 personen hoeven geen vergunning aan te vragen. Ook instellingen tot en met 25 personen welke zorg verlenen zonder verblijf en waar géén sprake is van medisch specialistische zorg of verpleging hebben geen vergunning nodig.

Verenso heeft in een consultatieronde gevraagd om samenwerkingsverbanden van specialisten ouderengeneeskunde expliciet toe te voegen aan de voorbeelden van uitzonderingen tot 25 personen. Hierover hebben wij nog geen uitsluitsel gekregen. De invoeringsdatum is nog niet bekend, maar wordt mogelijk 2021.


Doel

De Wtza is een regime dat in een aantal opzichten strenger is, maar maakt het voor kleine zorgorganisaties makkelijker om zich te organiseren. Doel is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van de zorg. Daarnaast beoogt de Wtza nieuwe zorgaanbieders beter bewust te maken van de regelgeving waaraan de zorgverlening moet voldoen en hun verantwoordelijkheid daarvoor.

Meldplicht en vergunningsplicht

Het nieuwe systeem bestaat uit een meldplicht voor alle zorgaanbieders en een vergunningplicht voor grotere zorgaanbieders. Iedere nieuwe en bestaande 'zorgaanbieder' zoals gedefinieerd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz) is meldplichtig. Dit houdt in dat zorgaanbieders zich straks moeten melden bij een digitale portal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om te kunnen starten met zorgverlening. De zorgaanbieder dient daar een aantal vragen te beantwoorden over de aard van de te verlenen zorg, de inrichting van de organisatie en de voorwaarden die getroffen worden met het oog op de kwaliteit van zorg. Zorgaanbieders die nu al een WTZi-toelating hebben, zullen automatisch een vergunning krijgen onder het nieuwe systeem.

Uitzondering

Sommige zorginstellingen tot 25 personen zijn niet vergunningsplichtig. Deze uitzondering geldt voor kleinere instellingen die zorg verlenen zonder verblijf en waarbij geen sprake is van medisch specialistische zorg of verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Het belang en de noodzaak van een onafhankelijke interne toezichthouder minder groot en vergunning niet nodig. Eisen voor bestuursstructuur gelden nog wel. Als voorbeelden worden (eerstelijns)instellingen genoemd, zoals huisartspraktijken en verloskundige praktijken. Verenso heeft gevraagd hier samenwerking van specialisten ouderengeneeskunde expliciet aan toe te voegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 2020 als hamerstuk afgedaan. Zodra er meer nieuws over de voortgang is en/of er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt u hierover via de website geïnformeerd.

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht