30 april 2020

Wet Zorg en dwang en AMvB gelijkgestelde aandoeningen per 1 mei

Verenso heeft herhaaldelijk gepleit voor een spoedige inwerkingtreding van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met betrekking tot de zogenoemde ‘gelijkgestelde aandoeningen’. Deze AMvB is na publicatie in het Staatsblad per 1 mei 2020 van kracht. Als bij mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel bepaalde verschijningsvormen zich voordoen die te maken hebben met gedragsproblemen en regieverlies zoals deze voorkomen bij dementie of een verstandelijke handicap, vallen zij onder de Wzd. Zolang dergelijke verschijningsvormen zich niet vertonen, vallen de desbetreffende personen onder de Wvggz. Dit was al de intentie van de minister, maar nog niet in de wet verankerd. Dat gaf de nodige problemen, die nu moeten zijn opgelost.

Om vast te stellen of er prake is van de genoemde verschijningsvormen is een verklaring van een ter zake kundige arts of een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Onder meer een specialist ouderengeneeskunde kan een ter zake kundige arts zijn. Uit de verklaring van de arts of het indicatiebesluit van het CIZ moet blijken dat er sprake is van een neurocognitieve stoornis met daaruit voortkomende significante beperkingen overeenkomstig die van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap. Voor het vaststellen van een indicatiebesluit is altijd diagnostische informatie aanwezig van een ter zake kundige arts. 

Meer informatie: Inge van der Stelt

Naar nieuwsoverzicht