Kwaliteit

Invoering meldingsplicht Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

Per 1 juli 2019 is het aantreffen van Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) meldingsplichtig voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria. Dat betekent dat alle patiënten die aan de meldingscriteria voldoen, binnen één werkdag door de behandelend arts of hoofd van het microbiologisch laboratorium moeten worden gemeld bij de GGD in de regio.

Dragerschap en/of infectie met CPE vormt een belangrijke dreiging voor de volksgezondheid doordat de behandelmogelijkheden van infecties veroorzaakt door deze zeer resistente bacteriën uitermate beperkt zijn. In Nederland komt CPE nog weinig voor, maar in andere delen van de wereld en in de ons omringende Europese landen komen infecties en dragerschap met CPE steeds meer voor. Hierdoor neemt de kans op introductie in Nederland toe. Het is belangrijk om CPE snel op te sporen en als deze wordt aangetroffen ervoor te zorgen dat verspreiding naar andere mensen wordt voorkomen.

De minister van VWS heeft daarom besloten om CPE meldingsplichtig te maken in categorie C van de Wet publieke gezondheid. De meldingsplicht is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 20 mei 2019.

In de bestaande LCI-richtlijn BRMO, in het bijzonder carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE), zijn de meldingscriteria voor CPE opgenomen en staat beschreven wat te doen bij een melding.

Te nemen maatregelen bij CPE kunt u vinden in de WIP-richtlijn BRMO. De regierol van de specialist ouderengeneeskunde bij infectiepreventie en antibitiocaresistentie staat beschreven in de betreffende handreiking.

Zie ook:
brief RIVM - Invoering nieuwe meldingsplicht groep C: carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae