Kwaliteit

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met dementie

2023 - De herziene IKNL-richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met dementie is gepubliceerd. Namens Verenso was specialist ouderengeneeskunde Maartje Klapwijk afgevaardigd als voorzitter van de werkgroep. Daarnaast was specialist ouderengeneeskunde Hermien Goderie-Plomp afgevaardigd als werkgroeplid. Verenso dankt hen voor hun inzet!

Sinds november 2021 is een multidisciplinaire werkgroep bezig geweest met het herzien van de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie uit 2010. Daarbij is veel aandacht geweest voor proactieve zorg en het signaleren en behandelen van symptomen bij mensen met dementie. Deze herziene richtlijn is bedoeld ter ondersteuning van de belangrijkste knelpunten in de dagelijkse praktijk voor palliatieve zorg bij mensen met dementie. Het beoogt de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening voor mensen met dementie te verbeteren.  

Er zijn verschillen in de palliatieve zorg voor mensen met dementie in vergelijking met palliatieve zorg voor mensen met andere ongeneeslijke, lichamelijke aandoeningen. Het beloop van de ziekte is bijvoorbeeld anders, net als de palliatieve zorgbenadering. De afbakening van de palliatieve fase is voor het ziektebeeld dementie ingewikkeld vast te stellen.

De richtlijn heeft onder meer als doel om zo goed mogelijke zorg te bieden en om zorgprofessionals en daarmee ook patiënten en hun naasten voor te bereiden op mogelijke ontwikkelingen in het ziekteproces. Proactieve zorgplanning, waarbij regelmatig wordt gekeken naar de wensen, behandelgrenzen en behoeften van de patiënt, is daarom een essentieel onderdeel van de richtlijn. Speciale aandacht wordt er gegeven aan het betrekken van de naasten in het proces van proactieve zorgplanning, om te zorgen dat ook zij goed zijn voorbereid. In de herziene richtlijn is er verder voor gekozen om te focussen op behandeling van de meest voorkomende symptomen bij dementie in de palliatieve fase. Deze lijst is dus niet volledig, maar geeft wel belangrijke handvatten voor goede palliatieve zorg voor mensen met dementie.