Kwaliteit
PDF
Genereer PDF document

Verantwoording en methode

Deze handreiking is ontwikkeld op initiatief van Verenso.

Vastgesteld door Verenso op 21-12-2019

De handreiking wordt bestuurlijk onderschreven door:

 • ActiZ (kerngroep Wonen en zorg)
 • Nederlandse Vereniging voor Infectieziektenbestrijding (NVIB)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Samenstelling werkgroep en klankbordgroep

Samenstelling werkgroep

 • P. van Houten, specialist ouderengeneeskunde, Zonnehuisgroep Amstelland te Amstelveen (voorzitter)
 • J. Haaijman, specialist ouderengeneeskunde, Stichting Zorgcentra Rivierenland te Tiel
 • A. Beckers, specialist ouderengeneeskunde, Vivium zorggroep te Naarden
 • J. Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde, Stichting Cordaan te Amsterdam
 • W. Albers, specialist ouderengeneeskunde, Van Neynsel te ’s-Hertogenbosch

Met ondersteuning van:

 • E. Poot, beleidsmedewerker, Verenso te Utrecht (projectleider)
 • Hermsen MSc, projectmedewerker, Verenso te Utrecht

Samenstelling klankbordgroep
De leden van de klankbordgroep zijn gemandateerd voor deelname door de betreffende vereniging of organisatie:

 • Wisse MBA, directeur, Vivium zorggroep te Naarden, namens ActiZ
 • Verzijl, verpleegkundig specialist, Woon Zorgcentra Haaglanden te ‘s-Gravenhage, namens Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Oldenkamp-Berkelaar, deskundige infectiepreventie, My Grip te Arnhem, namens Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
 • S.G. Feenstra, arts maatschappij en gezondheid, GGD Gelderland Zuid te Nijmegen, namens Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB)
 • M. Panis, apotheker, Bohemenwijk Apotheek te ‘s-Gravenhage, namens Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) is ook uitgenodigd voor deelname aan de vakgroep, maar heeft geen deelnemer kunnen afvaardigen. De NVMM heeft wel deelgenomen aan de commentaarfase.

Bij de ontwikkeling van deze handreiking is bewust gekozen om monodisciplinair te starten. Deze keuze is gemaakt om te zorgen dat de beschreven rol aansluit bij en gedragen wordt door de specialisten ouderengeneeskunde. Hierna is nadrukkelijk een multidisciplinaire insteek gekozen voor de klankbordgroep en de commentaarfase, omdat de handreiking de rol van een professional in een multidisciplinair veld beschrijft en samenwerking van groot belang is. Daarom is ook gekozen voor een duidelijke en nadrukkelijke beschrijving van samenwerking in de handreiking.

Om de handreiking te ontwikkelen zijn onderstaande stappen doorlopen:

 1. Knelpunteninventarisatie onder Verenso leden en klankbordgroep

Via de nieuwsbrief van Verenso is onder de leden een knelpunteninventarisatie gehouden, middels een online vragenlijst. Daarnaast is onder de leden van de klankbordgroep een knelpunteninventarisatie gedaan middels een vergelijkbare online vragenlijst. De vragenlijst voor de klankbordgroep bevat dezelfde vragen, alleen vanuit perspectief van andere disciplines dan de specialist ouderengeneeskunde. Aan de hand van deze knelpunteninventarisatie zijn door de werkgroep thema’s bepaald voor het opstellen van de handreiking.

 1. Inventarisatie praktijkvoorbeelden documenten infectiepreventiebeleid en antibiotic stewardship (ABS)

Middels de nieuwsbrief is een oproep gedaan aan de leden van Verenso om toepasselijke beleidsdocumenten toe te sturen. Het ging hier om documenten waarin taken en verantwoordelijkheden van de specialist ouderengeneeskunde waren benoemd. De taken en verantwoordelijkheden uit de verzamelde beleidsdocumenten zijn samengevat en gebruikt als achtergrondinformatie voor de invulling van de handreiking.

 1. Ontwikkeling handreiking
  A. Schrijven van de handreiking

De handleiding is geschreven door de werkgroep. In subgroepen van twee personen zijn per thema de conceptversies geschreven en bijgesteld naar aanleiding van het commentaar uit de hele werkgroep. Bij het schrijven is steeds meer naar detailniveau toe gewerkt. De redactionele taken zijn door Verenso uitgevoerd.

B. Werkgroepbijeenkomsten

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten zijn de geschreven concepttekst besproken. In totaal zijn vijf bijeenkomsten geweest met de werkgroep. Tijdens de vierde bijeenkomst is de klankbordgroep aangesloten om samen het integrale concept van de handreiking te bespreken voor de commentaarfase.

 1. Commentaarfase onder leden en stakeholders

De handreiking is voorgelegd voor commentaar aan:

 • Leden Verenso (algemeen en vanuit commissies)
 • Opleidingsinstituten van specialisten ouderengeneeskunde
 • NVMM
 • VHIG
 • KNMP
 • V&VN
 • ActiZ
 • NVIB
 • Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie
 • Partners programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’
 1. Verwerking commentaar

Het commentaar dat met de commentaarfase is verzameld en besproken in de laatste bijeenkomst van de werkgroep. Tijdens deze bijeenkomst heeft de werkgroep besloten waar aanpassingen nodig zijn op basis van het commentaar en geeft onderbouwing bij de keuzes.

 1. Definitieve handreiking

Na verwerking van het commentaar vanuit de commentaarfase is de definitieve handreiking voorgelegd voor autorisatie aan de Commissie Kwaliteit van Verenso. Daarnaast de is definitieve handreiking aan stakeholders voorgelegd voor een verklaring van geen bezwaar.