Kwaliteit
PDF
Genereer PDF document
Algemeen infectiepreventiebeleid
tab1
tab2
tab3
Verantwoordelijkheden en taken

Elke specialist ouderengeneeskunde

 • Voert nauwgezet de landelijke richtlijnen en de daarvan afgeleide organisatie-gebonden protocollen uit. Indien van toepassing kan hier gemotiveerd en gedocumenteerd van afgeweken worden.
 • Is verantwoordelijk om zijn eigen kennis actueel te houden door op de hoogte te blijven van de laatste en meest relevante ontwikkelingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.
 • Vervult een voorbeeldfunctie op het gebied van algemene infectiepreventiemaatregelen binnen de organisatie voor de eigen en andere disciplines.
 • Is beschikbaar voor vragen van andere zorgprofessionals over ingestelde infectiepreventiemaatregelen.
 • Motiveert andere zorgprofessionals om de ingestelde infectiepreventiemaatregelen te volgen.
 • Signaleert hiaten in kennis betreffende infectiepreventie bij de eigen en andere disciplines en neemt zo nodig maatregelen, bijvoorbeeld het aan (laten) passen van scholing.
 • Adviseert het bestuur over algemene infectiepreventiemaatregelen bij patiënten, mantelzorgers, bezoek en personeel.

Een afgevaardigde van de vakgroep

 • Neemt deel aan de infectiepreventiecommissie en zorgt voor verbinding met de vakgroep.
 • Is betrokken bij het opstellen van organisatie-gebonden protocollen die worden afgeleid van de landelijke infectiepreventierichtlijnen.

De vakgroep

 • Wijst het bestuur op randvoorwaarden waaraan niet wordt voldaan.1
 • Adviseert het bestuur over wat noodzakelijk is om te voldoen aan de wet- en regelgeving en de veldnormen op het gebied van algemene infectiepreventiemaatregelen.
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen binnen en stemt, waar nodig, af met het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie.
 • Participeren in het aanbieden van scholing.
 • Participeren in netwerken op gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie.
Achtergrond + randvoorwaarden

Algemene infectiepreventiemaatregelen (zie definities en begrippen) dragen bij aan het beperken van de kans op overdracht van (resistente) micro-organismen, een daling in het voorkomen van infectieziekten en het beperken van antibioticaresistentie. Algemene infectiepreventiemaatregelen moeten altijd worden toegepast tijdens de zorg en behandeling bij direct patiëntcontact door alle disciplines, waaronder de specialist ouderengeneeskunde.

Randvoorwaarden

Het bestuur draagt zorg voor de volgende randvoorwaarden:

 • Structureel kan een beroep gedaan worden op een deskundige infectiepreventie.
 • Vastgestelde organisatie-gebonden protocollen (afgeleid van landelijke richtlijnen) omtrent algemeen infectiepreventiebeleid, waarin onder andere verantwoordelijkheden en taken helder zijn benoemd.
 • Het belang van infectiepreventie voor de organisatie, de zorgprofessionals en de patiënten is onderschreven.
 • Scholingsaanbod aan zorgprofessionals op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie is gefaciliteerd (bijvoorbeeld tijd, geld en locatie).
 • Een goed geborgd cyclisch kwaliteitssysteem waar infectiepreventie onderdeel van uitmaakt.
 • Een veilig klimaat voor alle professionals om elkaar aan te spreken op naleving van de algemene infectiepreventiemaatregelen.
 • Voldoende en adequate materialen zijn aanwezig om de benodigde infectiepreventiemaatregelen uit te voeren.
 • Een goed functionerende infectiepreventiecommissie.
 • Voldoende tijd en bevoegdheden voor de specialist ouderengeneeskunde om de verantwoordelijkheden en taken uit te kunnen voeren.
Verantwoording + referenties

Verantwoording

In de module verantwoording is de samenstelling van de projectgroep en de gevolgde werkwijze opgenomen.  

De verantwoording is voor elke  module gelijk en daarom verwijzen wij naar 'Verantwoording en methode'.

Dit voorkomt ook dat dezelfde informatie bij het maken van een pdf in elke module nodeloos terugkomt. 

1. Professioneel statuut vakgroep specialisten ouderengeneeskunde, Verenso 2016.