Kwaliteit
PDF
Genereer PDF document

Lijst met afkortingen

 

BRMO Bijzonder resistente micro-organismen
EPD Elektronisch patiëntendossier
FFP Filtering Facepiece Particle
GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst
HIP Hygiëne en infectiepreventie
LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding 
LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
MRSA Meticilline-resistente Staphylococcus aureus
MUIZ Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
SO-ZI/AMR Signaleringsoverleg Zorginstellingen en Antimicrobiële Resistentie
SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie
WIP Werkgroep Infectiepreventie