App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Thuiswonende ouderen behalen hun doelen

Doelgericht werken binnen persoonsgerichte zorg ondersteunt ouderen in het behalen van hun gezondheidsgerelateerde doelen

Wanda Rietkerk, R. Uittenbroek, D. Gerritsen, Joris Slaets, Sytse Zuidema, K. Wynia

De abstractcommissie heeft op verzoek van de congrescommissie 5 abstracts geselecteerd die tijdens het Verenso najaarscongres 'Specialist ouderengeneeskunde in the lead' op 30 november 2017 middels een flitspresentatie gepresenteerd worden. Onderstaande abstract is daar een van.

Doel van het onderzoek

De zorg voor ouderen dient bij voorkeur persoonsgericht ingericht te worden, waarbij rekening gehouden wordt met voorkeuren, beperkingen en problemen van elke individuele oudere (Vilans, 2016; WHO, 2015).1 Onderdeel van persoonsgerichte zorg is doelgericht werken, een gebruikelijke werkwijze bij het maken van zorg- en behandelplannen. Toch is er nog weinig bekend over de effecten van doelgericht werken. Daarom is het doel van dit onderzoek om inzicht te geven in het proces en de resultaten van doelgericht werken met Goal Attainment Scaling (GAS) in een persoonsgerichte interventie voor thuiswonende ouderen.

Opzet

Een pretest – posttest analyse van het interventie-cohort van een gerandomiseerde trial met thuiswonende ouderen.

Methode

Ouderen werden door hun huisarts uitgenodigd om deel te nemen aan SamenOud. Dit is een integraal zorgproject vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg, dat gebaseerd is op de theorie van het Chronic Care Model. Ouderen werden op basis van hun kwetsbaarheid ingedeeld naar een risicoprofiel (Robuust, Kwetsbaar en Complexe zorgbehoefte). De ouderen die werden gerandomiseerd voor de interventie-arm uit de risicoprofielen Kwetsbaar en Complexe zorgbehoefte ontvingen case-management. De casemanager bracht met een geriatrisch assessment gezondheidsgerelateerde problemen in kaart. Daarna werden de ouderen geholpen om doelen te stellen om deze problemen te verbeteren. Bij elk doel gaf de oudere vooraf een ernstscore en een doelscore (VAS schaal 0-10) aan. Na het interventiejaar werden alle doelen geëvalueerd met een eindscore. Voor deze studie werden alle doelen en doelscores verzameld, de doelen ingedeeld in clusters van onderwerpen met behulp van het ICF-model. Daarna werd het aandeel behaalde doelen bepaald en het verschil tussen de risicoprofielen in geformuleerde en behaalde doelen vergeleken.

Resultaten

In totaal werden 836 doelen geformuleerd door 233 ouderen. Van al deze doelen werd 74% volledig behaald. De mate van doelen behalen verschilde niet tussen de ouderen met het Kwetsbare risicoprofiel of met het Complexe zorgbehoefte risicoprofiel. Doelen in de categorie Lichamelijke gezondheid bleken het best haalbaar, terwijl doelen in de categorieën Mobiliteit en Pijn het minst vaak haalbaar bleken.

Conclusie

In dit onderzoek laten we zien dat thuiswonende ouderen in staat zijn om doelen te formuleren en in grote mate in staan zijn deze te behalen. Dit gebeurde in een persoonsgerichte setting met behulp van een casemanager. Wij raden toekomstige integrale zorgprojecten voor ouderen aan om doelgericht werken op te nemen in het ontwikkelen en bereiken van persoonsgerichte zorg. 

Auteur(s)

  • Wanda Rietkerk, UMC Groningen, afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Groningen

Literatuur

  1. Vilans - Kennisplein Chronische zorg. (2016). Persoonsgerichte zorg: lijf én leven. Retrieved from http://www.vilans.nl/docs/vilans/over_vilans/pdf/Persoonsgerichte_chronische_zorg_co-creatie_Vilans_2012.pdf
  2. WHO. (2015). People-centred & integrated health services: overview of the evidence. Retrieved from http://hdl.handle.net/2060/19940005343
PDF
Genereer PDF document