App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Visitatie nieuwe stijl

Corinne de Ruiter, Carien Ponsen

Veel specialisten ouderengeneeskunde laten zich visiteren omdat een visitatie waardevolle feedback oplevert voor het versterken van de medische zorg aan patiënten. En, ook niet onbelangrijk, visitatie is verplicht om je als arts vanaf 2020 te kunnen laten herregistreren. Al sinds 2011 is het mogelijk om je als (vak)groep van specialisten ouderengeneeskunde te laten visiteren. Zo’n 111 vakgroepen, met in totaal 900 specialisten ouderengeneeskunde, hebben dat inmiddels gedaan. Om (vak)groepen beter te kunnen evalueren heeft Verenso, samen met een aantal leden, een nieuwe visitatiemethodiek ontwikkeld. De Stichting Kwaliteit van Verenso verzorgt de visitaties.

Wat is nieuw?

De nieuwe visitatiemethodiek is verbeterd en daardoor beter geschikt voor het visiteren van specialisten ouderengeneeskunde in groepsverband. De nieuwe methodiek sluit goed aan bij de huidige praktijk en bij actuele professionele standaarden. Ook de software is nieuw; deze is efficiënter en veiliger in het gebruik.

Toetsing kwaliteit op 27 items

De nieuwe methodiek gaat uit van 27 kwaliteits-items. Denk daarbij aan items als: hoe evalueert de groep het medisch handelen, hoe gaat de groep om met patiënttevredenheid, hoe heeft de groep onderling de taken verdeeld en hoe houdt de groep de expertise bij. Elk item wordt gescoord op vijf kwaliteitsniveaus, van zwak tot excellent.

Visitatie voor betere zorg

Een visitatie geeft advies voor het verbeteren van de medische zorg aan patiënten en het kan informatie geven over sterke en minder sterke punten in de medische zorg. Zo kan uit de visitatie blijken dat de gesprekken over advance care planning als waardevol worden ervaren of dat verschillen in medisch handelen bij vergelijkbare gezondheidsproblematiek als verwarrend worden ervaren. Ook kan uit een visitatie blijken dat de artsen binnen een vakgroep een verschillend medicatiebeleid voeren bij vergelijkbare patiënten problematiek. Aan de hand van de uitkomsten kan de vakgroep afspreken om het betreffende medicatiebeleid opnieuw af te stemmen, met een bijpassende richtlijn. Dan is het voor de patiënt én de zorg duidelijk welk medicatiebeleid bij bepaalde gezondheidsproblematiek gevolgd wordt.

Visitatie verplicht voor herregistratie

Specialisten ouderengeneeskunde die zich na 1 januari 2020 laten herregistreren, moeten kunnen aantonen dat zij in de voorafgaande vijf jaar hebben deelgenomen aan een evaluatie van individueel functioneren en groepsfunctioneren, bijvoorbeeld door een visitatie. Volgens de gegevens van de Stichting Kwaliteit zijn er nog heel veel specialisten ouderengeneeskunde die (in groepsverband) een visitatie nodig hebben. De doorlooptijd van een visitatietraject is momenteel circa negen maanden. Meld uw vakgroep dus tijdig aan voor visitatie, bij voorkeur ruim een jaar voor de eerstvolgende herregistratiedatum van een vakgroeplid. Om aan alle visitatieaanvragen te kunnen voldoen, heeft de Stichting Kwaliteit de capaciteit uitgebreid en wordt de bedrijfsvoering rondom het visiteren heringericht. Kijk voor meer informatie over visitaties op www.verenso.nl.

Hoe werkt de nieuwe visitatie?

Voorafgaand aan een visitatiedag vullen alle deelnemende specialisten ouderengeneeskunde twee vragenlijsten in: één over de waarderingssystematiek en één over het teamklimaat. Daarnaast verstuurt de (vak)groep vragenlijsten aan vertegenwoordigers van management, cliënten, gesuperviseerden en interne en externe samenwerkingspartners, bestemd voor een zogeheten 360 graden-feedback. De (vak)groep maakt voorafgaand aan de visitatiedag, in een gezamenlijk voorbereidingsoverleg, een eerste analyse van verbeterpunten en ontwikkeldoelen. Tijdens de visitatiedag bespreekt de groep die met het visitatieteam. Het visitatieteam spreekt dan ook met degenen die de 360 graden-feedback hebben gegeven. Aan het eind van de visitatiedag geeft het visitatieteam aan de groep een eerste mondelinge terugkoppeling op hoofdlijnen. Circa een maand na de visitatiedag volgt het visitatierapport dat de (vak)groep kan gebruiken voor het verbeteren van de zorg. Vervolgens maakt de (vak)groep een ontwikkelplan (GOP). Specialisten ouderengeneeskunde die actief deelnemen aan de (groeps)visitatie krijgen hiervoor 20 accreditatiepunten.

Van en voor specialisten ouderengeneeskunde

Verenso ontwikkelde de nieuwe visitatiemethodiek met behulp van verschillende specialisten ouderengeneeskunde en visitatiemethodieken van andere medisch specialismen. Een speciale klankbordgroep met visitatoren en leden van de Landelijke Visitatiecommissie was betrokken bij de ontwikkeling. De Verenso-commissie Kwaliteit en het bestuur van de Stichting Kwaliteit beoordeelden de methodiek. De methodiek en het nieuwe ICT-systeem zijn uiteindelijk door drie vakgroepen van specialisten ouderengeneeskunde in een pilot getest.

Het vervolg

Verenso en de Stichting Kwaliteit ontwikkelen een aanbod voor visitatie van specialisten ouderengeneeskunde die niet in een (vak)groep werken, maar als individuele specialist ouderengeneeskunde in dienstverband, als ZZP-er of als lid van een reeds gevisiteerde vakgroep. Ook wordt een aanbod ontwikkeld voor evaluatie van individueel functioneren (EIF) voor degenen die wel in groepsverband werken. We brengen u op de hoogte zodra dit aanbod beschikbaar is.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Uit de visitaties blijkt dat specialisten ouderengeneeskunde steeds vaker een rol spelen bij het beleid van de verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg helpt daarbij. Het Kwaliteitskader gaat uit van ‘leren en verbeteren’. Ook als Verenso-bureau en Stichting Kwaliteit willen we doorlopend leren en verbeteren. Uw feedback is dan ook van harte welkom!

 Tabel-1_Visitatie_web.jpg

Auteur(s)

  • Corinne de Ruiter, beleidsmedewerker Verenso 
  • Carien Ponsen, communicatie-adviseur a.i.