20 februari 2024

NZa adviseert over nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf

NZa adviseert over nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde afgelopen week een rapport waarin modulaire bekostiging voor Eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) wordt geadviseerd.

De huidige bekostiging is ontoereikend en sluit niet aan bij de diverse zorgbehoeften van patiënten. In samenwerking met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, beroeps- en branchepartijen, waaronder Verenso, heeft de NZa onderzoek gedaan en besloten om modulaire bekostiging in te voeren voor zowel ELV als GRZ.

Start met experiment

Het advies is om de modulaire bekostiging als experiment te starten in 2025, naast de bestaande bekostigingsstructuur, en dit gedurende vijf jaar te evalueren. Het streven is om vanaf 2030 de modulaire bekostiging structureel door te voeren. Belangrijk is dat de bekostiging van Wlz crisiszorg en ELV palliatief terminale zorg ongewijzigd blijft.

Module Behandeling Medisch

In de modulaire bekostiging wordt de behandeling door de specialist ouderengeneeskunde betaald vanuit de module Behandeling Medisch, waarbij een tarief per uur wordt gehanteerd. Ook observatie en diagnostiek kunnen vanuit deze module worden bekostigd. De directe patiënttijd wordt gedeclareerd, waarbij de indirecte tijd is verdisconteerd in het tarief. De NZa stelt dit voor om de bekostiging beter aan te laten sluiten bij de diverse zorgvragen van patiënten en de zorginzet gemakkelijker aan te passen. Door ELV en GRZ samen te voegen, beoogt de NZa meer eenvoud in de bekostiging te brengen.

Standpunten

Verenso heeft gedurende het onderzoek input geleverd en gereageerd op consultatievragen. Zo hebben we een kwaliteitsbeschrijving ELV en GRZ gepubliceerd en is met behulp van een werkgroep van specialisten ouderengeneeskunde een overzicht gemaakt van wenselijke zorg in de Wlz crisiszorg vv. Belangrijke standpunten die Verenso heeft ingebracht zijn onder andere:

  • Waarderen dat er aandacht is voor de bekostiging van tijdelijk verblijf, mits de zorginhoud als leidraad wordt gehanteerd;
  • We geven de voorkeur aan een gefaseerde uitwerking van de bekostiging, beginnend met ELV, voordat besluiten worden genomen over andere zorgvormen zoals GRZ;
  • Verenso benadrukt ook de rol van de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar voor patiënten met complexe multidomeinproblematiek. Er wordt aangegeven dat duidelijkheid nodig is over welke arts wanneer de medische verantwoordelijkheid draagt;
  • Verenso pleit ervoor het Multidisciplinair Overleg (MDO) als directe tijd in de modules op te nemen, omdat in de ouderenzorg afstemming en coördinatie tijdens het MDO gelijkwaardig zijn aan het zien van de patiënt.

Lees ook de reactie op de laatste consultatie in januari en de notitie Observatie en Diagnostiek voor meer details.

Herijking tarieven

Daarnaast kondigt de NZa aan dat de tarieven voor ELV laag en hoog complex, ELV palliatief terminale zorg en Wlz crisiszorg vv, op basis van kostprijsonderzoeken, zullen worden herijkt en aangepast per 1 januari 2025.

Vervolg

Verenso blijft betrokken in het vervolgtraject, waarbij de komende maanden aandacht wordt besteed aan de invulling van de experimentprestaties in 2025 en de verschillen tussen ELV en GRZ in de bekostiging worden belicht.

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht