17 oktober 2019

Ontwikkeling Handreiking Wzd voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking, waarbij het eerste jaar gezien wordt als een ‘overgangsjaar’. Om hun leden behulpzaam te zijn bij de voorbereiding op deze nieuwe wet, zijn Verenso en de NVAVG bezig met de ontwikkeling van een hand­reiking. Vanwege het feit dat er voor de extramurale setting nog veel geregeld dient te worden, beperkt de handreiking zich tot de intramurale behandeling, daar waar voorheen de BOPZ van toepassing was.

De handreiking is gebaseerd op de wettekst van de Wet zorg en dwang (Wzd). Tijdens de ontwikkeling hebben we mogelijke dilemma’s bij de uitvoering van de wet gesignaleerd. Deze worden eveneens opgenomen in de publicatie. Ook worden standpunten geformuleerd voor zover de wet daar ruimte voor biedt.

Bij het opstellen en schrijven van deze handreiking is een projectgroep betrokken die juni 2019 is gestart. De projectgroep bestaat uit: specialisten ouderengeneeskunde Jacobien Erbrink, Robert Helle, Riekje Kaptein, Andre Meulendijks, Anne Timmermans, Vincent Vlasblom en artsen voor verstandelijk gehandicapten Michiel Vermaak en Channa de Winter. Vanuit het bureau van Verenso zijn betrokken Nanda Hauet (projectleider) en Inge van der Stelt. Het schrijven van de handreiking ligt in handen van Brenda Frederiks en Sofie Steen, beiden jurist.

Tussentijds is op 25 september j.l. advies gevraagd tijdens een breder samengestelde klankbordgroep. Bij deze bijeenkomst was er een ruime opkomst van specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten, daarnaast waren vertegenwoordigers van het NIP, NVO en V&VN aanwezig.

De handreiking wordt geschreven in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS). Conform afspraken wordt hen begin november 2019 een definitief concept aangeboden ter juridische toetsing. Het concept zal dan ook aan de leden van Verenso en de NVAVG worden toegezonden.

Meer informatie: Inge van der Stelt 

 

Naar nieuwsoverzicht