Kwaliteit
PDF
Genereer PDF document

Evalueren van een uitbraak
 

De praktijk leert dat een uitbraak vaak niet wordt geëvalueerd. Echter, door een evaluatie uit te voeren kunnen tijdens de fase van paraatheid geleerde lessen geconcretiseerd worden en verwerkt worden in het uitbraakbeleid. Op deze manier kan een volgende uitbraak effectiever bestreden worden. Als onderdeel van de evaluatie worden de kenmerken van de uitbraak (zoals de duur van de uitbraak en het aantal getroffen patiënten) vastgelegd. Dit wordt aangevuld met een evaluatie van het samenwerkingsproces en de wijze van besluitvorming binnen het uitbraakteam, de uitvoering van het uitbraakbeleid, en de ervaringen en mogelijke verbeterpunten van de werkvloer. De uitkomsten van deze evaluatie worden omgezet in aanbevelingen voor aanpassingen in het uitbraakbeleid van de organisatie. De aanbevelingen volgend uit deze evaluatie worden aangeboden aan en verwerkt door de infectiepreventiecommissie in de procedures, zodat de aanbevelingen ook daadwerkelijk toegepast kunnen gaan worden.

Het uitbraakteam

  • Start, zo kort mogelijk na afkondiging van het einde van de uitbraak, een evaluatie.
  • Betrekt nadrukkelijk ook de professionals/medewerkers/ vrijwilligers, bewoners en hun naasten, om input te verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het uitzetten van een (geanonimiseerde) vragenlijst en gebruik te maken van analyses van de eigen eerdere en recente uitbraakregistratiegegevens.
  • Formuleert, op basis van de verzamelde input, aanbevelingen voor aanpassingen gerelateerd aan uitbraakmanagement, bijvoorbeeld in protocollen of in het samenwerkingsproces.
  • Documenteert de uitkomsten van de evaluatie volgens een organisatie-gebonden format.
  • Stelt, na afronding van de evaluatie, de uitkomsten hiervan beschikbaar aan de infectiepreventiecommissie. 

Infectiepreventiecommissie

  • Verwerkt de geformuleerde uitkomsten van de evaluatie in hun procedure.
  • Communiceert intern de uitkomsten van de evaluatie, en hieraan verbonden stappen ter verbetering van het uitbraakbeleid.
  • Adviseert het bestuur en management in externe communicatie over de uitkomsten van de evaluatie.

Bestuur en management

  • Monitort of de evaluatie op redelijke termijn plaatsvindt en stelt hiertoe de nodige middelen aan het uitbraakteam beschikbaar.
  • Communiceert extern de uitkomsten van de evaluatie, en hieraan verbonden stappen ter verbetering in de toekomst.

 

Hieronder kun je de micro-learning Evalueren van een uitbraak opstarten/bekijken