Kwaliteit
PDF
Genereer PDF document

Verantwoording en methode
 

Deze handreiking is ontwikkeld op initiatief van Verenso als onderdeel van het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De handreiking wordt bestuurlijk onderschreven door:

 • ActiZ
 • Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding
 • Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg
 • Alzheimer Nederland
 • Patiëntenfederatie Nederlnad
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (nog in afwachting)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (nog in afwachting)
 • Facilitair Management Gezondheidszorg (nog in afwachting)

Samen Werken aan Infectiepreventie
Samen werken aan infectiepreventie maakt onderdeel uit van het programma Waardigheid en trots voor de toekomst  en wordt vormgegeven en uitgevoerd met Verenso, V&VN ActiZ, Vilans en VHIG in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

VIL-InfPrev-Logo-Cirkel.png

De leden van de werk- en klankbordgroep zijn gemandateerd voor deelname door de betreffende vereniging of organisatie:

Samenstelling werkgroep

 • P. (Paul) van Houten, specialist ouderengeneeskunde, namens Verenso (voorzitter)
 • W. (Wilma) Albers, specialist ouderengeneeskunde, Van Neynsel te ’s-Hertogenbosch, namens Verenso
 • G. (Gea) van der Wal, deskundige infectiepreventie, Deventer Ziekenhuis, namens Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
 • S.E.M. (Erna) Hermeling, verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg, Attent Zorg en Behandeling, namens Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • M.M. (Marja) Konstantinovski, arts-microbioloog, Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum, namens Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
 • A.M.L. (Aimée) Tjon-A-Tsien, arts-infectieziektebestrijding, GGD Rotterdam, namens Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB)

Met ondersteuning van:

 • E. P. (Else) Poot, beleidsadviseur, namens Verenso 
 • T. B. (Thijs) Janssen, projectmedewerker, namens Verenso (01-01-2022 tot 31-12-2022)
 • M.P.A.M. (Merel) Bertens, projectmedewerker, namens Verenso (vanaf 01-01-2023) 

Samenstelling klankbordgroep

 • J.J. (Jolanda) Meijer-Poelman, directeur-bestuurder, de Cleijenborch, namens ActiZ
 • J.L.M. (Josephine) Lambregts, belangenbehartiger, namens Alzheimer Nederland
 • S. (Suzanne) Walsteijn, hoofd Facilitair, Veilig in Beeld, namens Facilitair Management Gezondheidszorg (FMG)
 • K. (Klaartje) Weijdema, senior adviseur richtlijnontwikkeling, namens Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • J. (Justlin) van Bruggen, psycholoog, namens Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • C.J.M. (Corrien) van Haastert, senior adviseur patiëntenbelang, namens Patiëntenfederatie Nederland ( tot 30-04-2023)
 • J. (Joost) Kamoschinski, senior adviseur patiëntbelang, namens Patiëntenfederatie Nederland (vanaf 01-05-2023)
 • H.J. (Hugo-Jan) Jansen, senior adviseur microbiologie & infectieziekten, namens Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG, Defensie Nederland)

 

Voor de ontwikkeling van deze handreiking zijn onderstaande stappen doorlopen:

1. Knelpunteninventarisatie  
Middels een online vragenlijst zijn knelpunten die ervaren worden door professionals op het gebied van uitbraakmanagement geïnventariseerd. Deze vragenlijst is door de verenigingen die deelnamen aan de werkgroep verspreid onder hun leden. De vragenlijst bevatte een tiental thema’s rakend aan uitbraakmanagement, waarbij deelnemers konden aangeven welke knelpunten zij per thema ervaren. Aan de hand van deze knelpunteninventarisatie zijn door de werkgroep in een eerste bijeenkomst thema’s bepaald voor het opstellen van de handreiking.

2. Inventarisatie literatuur en bestaande protocollen
Middels desk-research zijn bestaande (inter)nationale richtlijnen en wetenschappelijke artikelen op het gebied van uitbraakmanagement geïnventariseerd. Middels een uitvraag onder een aantal leden van Verenso zijn uitbraakprotocollen uit verschillende verpleeghuisorganisaties geïnventariseerd. De literatuur en protocollen werden samengevat en dienden als input en achtergrondinformatie voor de invulling van de handreiking.

3. Ontwikkeling handreiking
De handreiking is geschreven door het bureau van Verenso. Conceptteksten zijn meerdere keren schriftelijk becommentarieerd door werkgroepleden, en besproken in de tweede en derde werkgroepbijeenkomst. Voor de derde werkgroepbijeenkomst is ook een concepttekst voorgelegd aan de klankbordgroepleden ter schriftelijk commentaar. Op basis van het ontvangen commentaar van werk- en klankbordgroep werd het concept bijgewerkt en werd steeds meer naar detailniveau gewerkt.

4. Commentaarfase
De handreiking is voorgelegd voor commentaar aan:

 • Verenso
 • V&VN
 • ActiZ
 • NVMM
 • NVIB
 • VHIG
 • RIVM
 • FMG
 • Defensie Nederland
 • Alzheimer Nederland
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • GGD GHOR Nederland
 • NIP
 • IGJ
 • ABR-zorgnetwerken
 • SRI
 • NAPA
 • NVAB

5. Verwerking commentaar
Het commentaar dat met de commentaarfase is verzameld en besproken in de laatste bijeenkomst van de werkgroep. Tijdens deze bijeenkomst heeft de werkgroep besloten waar aanpassingen nodig zijn op basis van het commentaar en geeft onderbouwing bij de keuzes.

6. Definitieve handreiking
Na verwerking van het commentaar vanuit de commentaarfase is de definitieve handreiking ter autorisatie voorgelegd aan de besturen van de beroepsverenigingen met een afvaardiging in de werkgroep. Daarnaast is de definitieve handreiking aan andere stakeholders voorgelegd voor een verklaring van geen bezwaar.