Kwaliteit

Platform medicatieveiligheid in de care

 
Achtergrond

Het Platform Medicatieveiligheid in de care is een samenwerkingsverband dat het initiatief heeft genomen de medicatieveiligheid in de keten te verbeteren naar aanleiding van het in 2010 verschenen IGZ rapport over medicatieveiligheid in de sector langdurige zorg en zorg thuis.

Uit dit rapport bleek o.a. dat verantwoordelijkheden van alle betrokken zorgverleners t.a.v. de farmaceutische zorg onduidelijk waren. Het gevolg hiervan is dat er voor de patiënten onveilige situaties kunnen ontstaan.

 

Leden Platform

In het Platform werken alle partijen binnen de keten samen: brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters). Daarnaast nemen deel Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), LOC Zeggenschap in Zorg, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Nederlandse Vereniging van Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en GGZ Nederland.

 

Het Platform richt zich op

het verbeteren van de kwaliteit van het farmaceutisch proces binnen de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) en verstandelijk gehandicaptenzorg (VG);
die aspecten van zorg waar de verantwoordelijkheden en activiteiten van apotheker, arts, en zorgorganisatie voor de medicatie voor een cliënt op elkaar aansluiten in de keten; daarbij gaat het dus om die situaties waar cliënten de verantwoordelijkheid voor de medicatie (geheel of deels) hebben overgedragen aan de zorgorganisatie (VVT, VG) en deze organisaties een verantwoordelijkheid hebben voor de medicatie van hun cliënten; er is dan een keten van arts, apotheker, en zorgorganisatie in VVT/VG die verantwoordelijk is voor goede farmaceutische zorg. Naar vermogen heeft de cliënt in deze keten ook een eigen rol en verantwoordelijkheid.
 

Activiteiten Platform 2017

Het Platform heeft in 2017 een implementatieproject ‘Veilige Principes verder in praktijk’ uitgevoerd.  Het project is mogelijk gemaakt door ZonMw, programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Zie voor meer informatie de pagina Veilige Principes.

De bewaartermijn van medicatie-toedienlijsten komt in het Platform telkens terug en is nog steeds een punt van discussie. Het Platform adviseerde in 2012 een bewaartermijn van twee jaar, waar de IGZ uitging van een WGBO bewaartermijn van 15 jaar. Verenso distantieerde zich zowel van de WGBO bewaartermijn van 15 jaar als van de door het Platform opgestelde bewaartermijn van twee jaar. Specialisten ouderengeneeskunde werd geadviseerd de toedienlijst een tot maximaal drie maanden te bewaren. In 2017 kwam het Platform met een nieuw advies dat ook beter aansloot bij het al bestaande advies van Verenso.

Het herziene advies voor medicatie-toedienlijsten luidt: Toedienlijsten worden in beginsel tenminste 2 maanden bewaard vanaf de einddatum van de betreffende toedienlijst, tenzij binnen deze termijn op een bepaald moment bij een cliënt zich een relevante substantiële bijzonderheid heeft voorgedaan die, volgens advies van de behandelend arts, het langer bewaren van de toedienlijsten rechtvaardigt c.q. noodzakelijk maakt.

Ondanks dit advies blijft de zorgorganisatie verantwoordelijk voor het bewaren van toedienlijsten.

 

Zie ook de documenten: