Kwaliteit

Ervaringen met visitaties

Dankzij visitatie meer grip op verbeteringen


Een vakgroepvisitatie kan waardevolle feedback opleveren voor het versterken van medische zorg aan patiënten. Een visitatie kan ook als spannend worden ervaren, of een vakgroep kan opzien tegen de extra werkzaamheden die een visitatie met zich meebrengt. Gelukkig horen we na afloop vooral het geluid dat visitatie veel meerwaarde voor de vakgroep heeft en dat het de vakgroep verder brengt.  

Op maandag 20 juni 2022 vond een evaluatiebijeenkomst over vakgroepvisitatie plaats met leden, visitatoren en leden van de Landelijke Visitatie Commissie van Verenso. Net als visitatiecommissies vakgroepen uitnodigen tot reflectie en veranderingsgezindheid, zo wil Verenso ook openstaan voor reflectie en verandering om de kwaliteit van het visiteren zelf verder te verbeteren. Het was een inspirerende evaluatie die Verenso voldoende aanknopingspunten geeft om haar visitatiesystematiek verder te ontwikkelen. 

Over deze evaluatie is een artikel geschreven in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde:
Visitatie van vakgroepen specialisten ouderengeneeskunde wat kan beter, we kijken zelf in de spiegel.