Kwaliteit

Visitatie: leren van elkaar

Visitatie bij Verenso is een methodiek van systematische reflectie op het professioneel functioneren van de groep specialisten ouderengeneeskunde. Visitatie helpt om de cyclus van leren en verbeteren van een vakgroep nog beter vorm te geven.

Verenso heeft voor visitatie een geaccrediteerde methode ontwikkeld. Voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan een vakgroep zijn verbonden is er een ander model van visitatie ontwikkeld:  SOz-visitatie.

Wat kun je van Verenso verwachten?

Verenso heeft een visitatiemethodiek ontwikkeld die aansluit op de taken, werkwijze en werksituatie van de specialist ouderengeneeskunde. Visitatie is een check op hoe de vakgroep zich verhoudt tot de professionele standaard. Deze wordt gevormd door richtlijnen, het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde, handreikingen en relevante wet- en regelgeving.  Voor de visitatie is een vragenlijst ontwikkeld met kwaliteitsitems over de domeinen evaluatie van zorg, patiëntenperspectief, groepsfunctioneren en professionele ontwikkeling.

Het proces van visitatie bestaat uit een zelf- en een groepsevaluatie, een bezoek van de visitatiecommissie met daarin een feedbackronde van de partijen waarmee je samenwerkt. Je ontvangt een visitatierapport en maakt op grond daarvan een verbeterplan.

Het visitatiesysteem van Verenso is een collegiale toetsing op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwelijkheid en deskundigheid. De visitatiecommissie bestaat uit twee onafhankelijke tot visitator opgeleide specialisten ouderengeneeskunde en een secretaris van het bureau van Verenso.

Zie ook het reglement visitatie en de visual. 

Aanmelden en algemene voorwaarden

Meld je vakgroep tijdig aan voor vakgroepvisitatie: minimaal 1 jaar voor de start van de visitatie.

Let erop dat de start van een visitatie drie maanden eerder is dan de datum van de visitatiedag. De start van de visitatie is de datum waarop de vakgroepleden de inlogcodes ontvangen om de vragenlijsten (waarderingssystematiek en evaluatie teamsamenwerking) in te vullen. Dit is drie maanden voor de visitatiedag.

Wil je je vakgroep aanmelden voor een vakgroepvisitatie, stuur dan een e-mail naar kwaliteit@verenso.nl. Zet in de aanhef 'aanmelden vakgroepvisitatie'. Je ontvangt daarna algemene informatie over het inplannen van de vakgroepvisitatie.

Zie ook:  Algemene voorwaarden voor deelname aan vakgroepvisitatie 

Wanneer je wilt inloggen voor de visitatievragenlijsten klik dan hier. Mocht het inloggen onverhoopt niet lukken, stuur dan een e-mail naar kwaliteit@verenso.nl.

Tarieven

Ben je lid van Verenso? Dan bedragen de kosten van visitatie in 2024 € 1.701,11  incl. BTW per deelnemende specialist ouderengeneeskunde. Voor niet Verenso-leden is het bedrag vastgesteld op € 1.770,33 incl. BTW per deelnemer.

Klik hier voor de gebruikershandleiding en invulinstructies.

Deze kosten (eens per vijf jaar) kunnen door de werkgever in het scholingsbudget worden opgenomen. De deelnemende specialist ouderengeneeskunde krijgt twintig accreditatiepunten bij deelname aan een visitatie.

Nieuwe eisen bij herregistratie vanaf 2020

Alle specialisten ouderengeneeskunde, ongeacht hun werkplek of eventuele aandachtsgebied, moeten bij herregistratie na 1 januari 2020 aantonen dat ze in de vijf jaar voorafgaand hebben deelgenomen aan externe kwaliteitsevaluatie. Verenso heeft met de vakgroepvisitatie voor een groot deel van de specialisten ouderengeneeskunde een passend aanbod gemaakt om aan deze eis te voldoen.

Behoor je niet tot een vakgroep?

Werk je als zelfstandige of is het voor jou om een andere reden niet mogelijk om deel te nemen aan een vakgroepvisitatie? Dan kun je gebruik maken van SOz-visitatie.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Verenso via kwaliteit@verenso.nl of telefoonnummer 030 227 19 10. Of bekijk de antwoorden op veel gestelde vragen.