Kwaliteit

SOZ-visitatie

Visitatie voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan vakgroepvisitatie kunnen deelnemen
 

Visitatietraject SOz

De SOz-visitatie bestaat net als de vakgroepvisitatie uit een cyclisch proces dat elke vijf jaar wordt doorlopen. Deelnemers aan een SOz-visitatie komen in een ad hoc samengestelde groep van maximaal 11 personen twee keer bijeen met een tussenliggende periode van zes weken. 

Visitatie is een vorm van intercollegiale toetsing van het professioneel functioneren van specialisten ouderengeneeskunde. Dit gebeurt op basis van kwaliteitsitems gerelateerd aan professionele standaarden zoals het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde, richtlijnen, handreikingen en relevante wet- en regelgeving. De visitatiecommissie houdt de SOz deelnemers een spiegel voor over hoe de deelnemers zich met hun werkomgeving verhouden tot de professionele standaard. Hoe opener de SOz deelnemers zich openstellen, hoe bruikbaarder de uitkomsten.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen via het systeem dat voor visitatie wordt gebruikt. Daarnaast vragen de deelnemers feedback uit aan samenwerkingspartners met oog op 360-graden feedback en maken zij een concept verbeterplan. De deelnemers ontvangen hiervoor 12 weken voor de eerste bijeenkomst inlogcodes. Dat moment is de formele startdatum van de SOz-visitatie, niet de datum van de eerste bijeenkomst.

Ben je lid van Verenso? Dan bedragen de kosten van SOz visitatie in 2024 € 1.701,11 incl. BTW per deelnemende specialist ouderengeneeskunde. Voor niet Verenso-leden is het bedrag vastgesteld op € 1.717,30. incl. BTW per deelnemer. 

Meld je tijdig aan voor een SOz visitatie

Meld je tijdig aan voor een SOz visitatie: minimaal 1 jaar voor de start van de gewenste SOz visitatie. Let er wel op dat de startdatum van een SOz visitatie niet gelijk is aan de datum van de eerste bijeenkomst omdat er diverse voorbereidingen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst worden gevraagd van deelnemers. Deelnemers starten daarom al 3 maanden voor de eerste bijeenkomst met hun visitatie (de voorbereidingen). Op dat moment ontvang je de inlogcodes waarmee je vragenlijsten invult en feedback uitvraagt aan je samenwerkingspartners.

Oriënteer je daarom minimaal 1,5 jaar van tevoren op deze website op de aangeboden data van SOz visitaties. Er zijn drie SOz visitaties per kalenderjaar. Hoe eerder je je aanmeldt hoe meer kans je hebt op deelname aan een SOz op de door jouw gewenste data.

Voor 2024 is er geen mogelijkheid  meer om je aan te melden. Hieronder kun je je aanmelden voor een SOz-visitatie in 2025 en 2026. Stuur het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier naar kwaliteit@verenso.nl.

2025

2026

  • 16 februari en 30 maart 2026: Marja de Bruin als visitator en Marleen van Son als secretaris - inschrijfformulier
  • 7 april en 19 mei 2026: Rian van Pagee als visitator en Lauri Faas als secretaris - inschrijfformulier
  • 24 september en 5 november 2026: Wim Swagerman als visitator en Lauri Faas als secretaris - inschrijformulier

Zie ook: Algemene voorwaarden voor deelname aan SOz-visitatie 

Betaling

Betaling 2025 kan pas na december 2024, de betaling 2026 kan pas na december 2025. De betreffende betaalmodule wordt dan opengezet.


Waarom biedt Verenso de SOz-visitatie?

Alle specialisten ouderengeneeskunde, ongeacht hun werkplek of eventuele aandachtsgebied, moeten bij herregistratie na 1 januari 2020 aantonen dat ze in de vijf jaar voorafgaand hebben deelgenomen aan externe kwaliteitsevaluatie. Verenso heeft met de vakgroepvisitatie voor een groot deel van de specialisten ouderengeneeskunde een passend aanbod gemaakt om aan deze eis te voldoen. Een kleine groep van specialisten ouderengeneeskunde kan niet aan deze vakgroepvisitatie deelnemen en kiest daarvoor een SOz-visitatie. 

Voor wie is deze vorm van visitatie?

Voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan een vakgroepvisitatie kunnen deelnemen:

  • omdat ze werken als ZZP en niet bij een vakgroep horen;
  • omdat ze wel in loondienst zijn bij een zorginstelling maar niet op het moment dat daar een kleine vakgroepvisitatie plaatsvindt;
  • omdat ze werken in een werkomgeving met minder dan drie specialisten ouderengeneeskunde (bijvoorbeeld ziekenhuis, hospice e.d.).

Het heeft de voorkeur dat een specialist ouderengeneeskunde, als dat enigzins mogelijk is, aansluit bij de visitatie van de vakgroep waar men werkzaam is. Als dat niet kan, is er de mogelijkheid van de SOz-visitatie. 

Het is raadzaam om de deelname aan SOz-visitatie en EIF niet tegelijkertijd te plannen. Zorg voor spreiding binnen de herregistratietermijn (niet alles in het laatste jaar). Dit zorgt voor meer verdieping en het voorkomt dat een specialist ouderengeneeskunde twee keer in een korte periode op basis van verschillende vragenlijsten feedback aan samenwerkingspartners moet uitvragen.  

Verenso heeft met deze variant op de vakgroepvisitatie als doel:  
  • Een specifieke groep van artsen te ondersteunen bij het voldoen aan de (her)registratie eisen.
  • Deelnemers op basis van systematische feedback in een veilige omgeving inzicht te geven in sterke en verbeterpunten ten aanzien van de hele breedte van het vak.
  • Deelnemers te inspireren om aan de slag te gaan met hieruit voortvloeiende verbeterpunten.
  • De inspanningsverplichting, de werkvorm, de kosten en te behalen accreditatiepunten zoveel mogelijk gelijk te houden als aan de vakgroepvisitatie.  

Zie ook de factsheet.