13 juli 2023

NZa adviseert minister tot concrete stappen in langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt met heldere adviezen voor knelpunten in langdurige zorg. In het advies Scheiden Wonen en Zorg en in het advies Positionering Behandeling doet de NZa een oproep aan de minister, maar ook aan de zorgprofessionals.

Advies Scheiden Wonen en Zorg in de V&V

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd om advies te geven over het scheiden van wonen en zorg in de toekomst, in lijn met het WOZO-programma "zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan". De NZa heeft geanalyseerd of extramurale leveringsvormen gestimuleerd kunnen worden via bekostiging. Dit blijkt niet mogelijk zonder aanpassingen aan het wettelijk kader. Daarom adviseert de NZa om eerst de wettelijke aanspraken en leveringsvormen in de Wlz te herstructureren, zodat de bekostiging hierop kan worden afgestemd. Het advies moet ook in samenhang worden gezien met het advies over de positionering van behandeling voor Wlz-cliënten dat tegelijkertijd is uitgebracht.

Advies Positionering behandeling Wlz-cliënten

In dit advies schrijft de NZa ook dat aanpassing van bekostiging alleen niet genoeg is om problemen op te lossen. Om langdurige zorg in de toekomst toegankelijk te houden luidt het advies aan de minister: maak scherpe keuzes in de Wlz en stem bekostiging daarop af. Afstemming tussen zorgaanbod en cliëntkenmerken is hierbij essentieel.

Passende behandeling voor verschillende cliëntgroepen in kaart

Het is nodig om scherpere beleidsdoelen te formuleren en keuzes te maken in welke zorgaanpak voor welke doelgroep passend is. De NZa geeft aan dat het advies brede steun krijgt van brancheorganisaties en veldpartijen, en de NZa roept op tot voortvarendheid in het maken van de benodigde keuzes. In het rapport wordt onderzocht of een afbakening kan worden gemaakt door leveringsvormen aan cliënten toe te kennen o.b.v. hun zorgzwaarte en/of woonsituatie. Het is aan de beroepsgroepen om sturing te geven aan wat passende behandeling is voor verschillende cliëntgroepen.

Zorgprofessionals ook aan zet

Met de oproep om inhoudelijk sturing te geven aan de vraag welke vorm van behandeling passend is voor specifieke cliëntgroepen, is Verenso al enige tijd bezig. Denk aan het traject Alternatief voor Overheveling Behandeling van Wlz naar Zvw, waar we met huisartsen in gesprek zijn om taakverdeling tussen beide artsen duidelijker weer te geven. In ons recente persbericht gaven we ook aan dat de schotten tussen wetten zorgen voor een onduidelijke situatie. Verenso kan zich vinden in de grote lijnen de NZa uitzet. Bij een consultatie van de NZa adviezen hebben we wel benadrukt dat het ook een keuze van patiënt, naasten en arts moet blijven om een keuze te maken over passende behandeling en verblijf.

Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht