Eerstelijns verblijf

Eerstelijns verblijf (hierna: ELV) is gedefinieerd als ‘verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg. ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg, aangewezen is.

Het doel van ELV is het analyseren van de aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan, deze opheffen c.q. stabiliseren zodat terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie
mogelijk is. Als terugkeer naar huis geen optie blijkt te zijn, wordt vastgesteld welke vervolgzorg passend is voor de patiënt. Onder ELV valt ook de zogenaamde geïndiceerde preventie. Dit betekent dat ELV verleend kan worden in verband met een hoog risico op behoefte aan zorg. Tot slot is de voorziening mede bedoeld om zorg te leveren in verband met een levensbedreigende ziekte of aandoening met een levensverwachting van enkele maanden (palliatieve terminale zorg).

Huidige ontwikkelingen

Kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf

Verenso heeft in een gezamenlijk traject met specialisten ouderengeneeskunde en Patiëntenfederatie Nederland een kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf (ELV) ontwikkeld. Deze kwaliteitsbeschrijving beschrijft aan de hand van de patiëntenreis hoe specialisten ouderengeneeskunde met name patiënten met complexe problematiek in het ELV behandelen, wanneer deze de regie voert over het eerstelijnsverblijf. De kwaliteitsbeschrijving gaat uit van de gewenste situatie. Specialisten ouderengeneeskunde geven aan dat de huidige bekostiging momenteel nog onvoldoende hierop aansluit. Ook in het kader van de verdere professionalisering van de specialist ouderengeneeskunde is de beschrijving van kwaliteit belangrijk, zeker met het oog op de huidige ontwikkelingen van passende zorg. Deze kwaliteitsbeschrijving zal dan ook worden ingebracht aan overlegtafels rondom kwaliteit en bekostiging. Voor meer informatie over deze kwaliteitsbeschrijving klik hier

Registratie onderzoek NZa

In de tweede helft van 2022 start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een registratieonderzoek in het ELV en de Wlz crisiszorg bij een geselecteerd aantal zorginstellingen. De NZa noemt dit een nulmeting van de huidige situatie, die gaat helpen om te bepalen, samen met de kwaliteitsbeschrijving en is nodig om betere randvoorwaarden in bekostiging te creëren. In expertsessies met de NZa hebben specialisten ouderengeneeskunde inhoudelijk meegedacht. Het registratieonderzoek blijft echter een momentopname vanuit de huidige situatie. We blijven continu in gesprek met de NZa om aan te geven wat nodig is om passende zorg en dus kwaliteit te geven.

Regelgeving

  

Nieuwsberichten

Inspirerende voorbeelden
  • Regionaal coordinatiepunt regio Gooi & Vechtstreek en Almere