Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Wet zorg en dwang (Wzd) invoeren. Het doel van de Wet zorg en dwang (Wzd) staat niet ter discussie. De wet moet, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), leiden tot kwaliteitsverbetering in de zorg en bijdragen aan het voorkomen van dwang en drang.

Verenso heeft echter wel op een aantal punten haar zorgen geuit, zie onze eerdere nieuwsberichten:

De Wzd gaat over de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en wij vinden dat dit vraagt om een zorgvuldige implementatie.

Thuissituatie

Verenso maakt zich zorgen over de invoering van de Wzd waar het gaat om extramurale zorg en behandeling. Dit betreft zowel de snelheid waarmee de implementatie plaatsvindt als de mate van zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt. Daarnaast is ook nog onduidelijk wie extramuraal welke rol kan gaan vervullen. In de thuissituatie is de huisarts veelal de regiebehandelaar. Wat Verenso betreft heeft de huisarts dan ook een belangrijke rol bij de implementatie van de Wzd extramuraal.   

Behaalde successen

Samen met een aantal andere zorgorganisaties uit het veld  heeft Verenso haar zorgen geuit over de snelheid en mate van zorgvuldigheid waarmee de Wzd geïmplementeerd wordt. Naar aanleiding hiervan heeft de minister besloten om 2020 als een overgangsjaar te beschouwen. Wat de precieze invulling van dit overgangsjaar wordt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Handreiking

Verenso heeft een projectgroep ingesteld die de afgelopen komende maanden gewerkt heeft aan  een handreiking voor de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) in de Wzd (intramuraal). Er wordt in dit project samengewerkt met de NVAVG, die ook onderdeel is van de projectgroep. Deze handreiking is op 31 oktober 2019 in concept aangeboden aan VWS. 

Advies voor onze leden/standpunten per 1 november 2019

1.    Maak werk van taakherschikking met hulp van de handreiking
Bespreek binnen uw vakgroep en met collega behandelaren welke rol u wilt nemen in de nieuwe wetgeving. Hou wel voor ogen dat niet alles ‘des dokters’ is of hoeft te zijn. Zo zouden wij u adviseren kritisch te zijn op het vervullen van de rol van zorgverantwoordelijke. Hou ook goed voor ogen dat uw tijd kostbaar is endat taakherschikking het werk beter en leuker kan maken.

2.    Het regelen van voldoende bezetting is primair de taak van het bestuur
Het regelen van voldoende bezetting is primair de taak van het bestuur van de zorgaanbieder. Met gevraagd en ongevraagd advies van u en uw vakgroep is het aan het bestuur om te zorgen dat de bezetting op orde is. Wees pro-actief richting uw bestuur en biedt uw kennis en expertise aan. Uiteraard kunt u, daar waar mogelijk en passend binnen uw werkzaamheden, uw kennis en expertise over vrijheidsbeperking en vrijheidsbevordering bij dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid ook breder delen. U bent als specialist ouderengeneeskunde tenslotte de expert!

3.    Niet extramuraal implementeren
Wij willen u adviseren om extramuraal de Wzd nog niet te implementeren en vooralsnog geen rol te pakken in de ambulante setting. Er is nog te veel onduidelijkheid over de juridische verantwoordelijkheid en bijbehorende risico’s die u daarbij als individu loopt. Bovendien zijn de rollen in de ambulante setting landelijk nog niet afgestemd; van belang is om te melden dat de LHV aangeeft geen rol voor de huistarts te zien bij de inzet of besluitvorming over onvrijwillige zorg. Tenslotte is de bekostiging extramuraal nog niet geregeld. Mocht u toch overwegen extramuraal uw diensten te gaan verlenen, dan adviseren wij u daar goede schriftelijke afspraken bij te maken en u daarbij juridisch te laten bijstaan.