Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Wet zorg en dwang (Wzd) invoeren. Het doel van de Wet zorg en dwang (Wzd) staat niet ter discussie. De wet moet, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), leiden tot kwaliteitsverbetering in de zorg en bijdragen aan het voorkomen van dwang en drang.

Verenso heeft echter wel op een aantal punten haar zorgen geuit, zie onze eerdere nieuwsberichten:

De Wzd gaat over de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en wij vinden dat dit vraagt om een zorgvuldige implementatie.

Thuissituatie

Verenso maakt zich zorgen over de invoering van de Wzd waar het gaat om extramurale zorg en behandeling. Dit betreft zowel de snelheid waarmee de implementatie plaatsvindt als de mate van zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt. Daarnaast is ook nog onduidelijk wie extramuraal welke rol kan gaan vervullen. In de thuissituatie is de huisarts veelal de regiebehandelaar. Wat Verenso betreft heeft de huisarts dan ook een belangrijke rol bij de implementatie van de Wzd extramuraal.   

Behaalde successen

Samen met een aantal andere zorgorganisaties uit het veld  heeft Verenso haar zorgen geuit over de snelheid en mate van zorgvuldigheid waarmee de Wzd geïmplementeerd wordt. Naar aanleiding hiervan heeft de minister besloten om 2020 als een overgangsjaar te beschouwen. Wat de precieze invulling van dit overgangsjaar wordt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Handreiking

Verenso heeft een projectgroep ingesteld die de komende maanden aan de slag gaat met een handreiking voor de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) in de Wzd (intramuraal). Er wordt in dit project samengewerkt met de NVAVG, die ook onderdeel is van de projectgroep.