Wet zorg en dwang (Wzd)

Klik hier voor het dossier Wzd , waar u overige informatie kunt vinden.

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd. De wet moet, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), leiden tot kwaliteitsverbetering in de zorg en bijdragen aan het voorkomen van dwang en drang. 

Hoewel het doel van de Wzd niet ter discussie staat, maakt Verenso zich wel zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet. De Wzd gaat over de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en wij vinden dat dit vraagt om een zorgvuldige implementatie.

Begin 2019 heeft Verenso samen met een zestal andere organisaties de minister gevraagd om de invoering van de Wzd een jaar uit te stellen. De minister besloot echter toch tot invoering. Hij noemde 2020 daarbij een ‘overgangsjaar’. Dit overgangsjaar heeft juridisch geen enkele betekenis. “De term overgangsjaar is daarom vooral verwarrend en een lege huls”, aldus Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso.

Onvoldoende crisisbedden

Verenso heeft signalen gekregen dat enkele crisisdiensten stoppen met het opnemen en beoordelen van cliënten met psychogeriatrische aandoeningen. Hierdoor dreigen zeer kwetsbare cliënten tussen wal en schip te vallen. Verenso pleit voor het regionaal inzetten van crisisbedden voor ouderen met psychogeriatrische aandoeningen waarbij deze patiënten tevens verder geobserveerd kunnen worden. Voor de korte termijn doet Verenso een dringend beroep op VWS en zorgverzekeraars om GGZ-organisaties te bewegen hun huidige werkwijze rond crisisdiensten en crisisplaatsen voort te zetten.

Zorgen over extramurale setting

Verenso maakt zich ook zorgen over de onduidelijkheden die er bestaan ten aanzien van de rollen van verschillende zorgverleners in de ambulante setting. Er is veelvuldig overleg geweest met het ministerie van VWS en deze gesprekken zullen ook dit jaar worden voortgezet. Duidelijke antwoorden zijn er nog niet. Een van de problemen is dat de elektronische gegevensuitwisseling nog niet goed geregeld is. Ook is de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn nauwelijks geregeld, waardoor deze expertise onvoldoende kan worden ingezet. Ook zijn er zorgen over de administratieve lasten: hoewel de minister beoogd heeft om deze naar beneden te brengen, lijkt de Wzd het tegenovergestelde in de hand te werken.

Advies voor onze leden per 1 november 2019

1.    Maak werk van taakherschikking met hulp van de handreiking
Bespreek binnen uw vakgroep en met collega behandelaren welke rol u wilt nemen in de nieuwe wetgeving. Hou wel voor ogen dat niet alles ‘des dokters’ is of hoeft te zijn. Zo zouden wij u adviseren kritisch te zijn op het vervullen van de rol van zorgverantwoordelijke. Hou ook goed voor ogen dat uw tijd kostbaar is endat taakherschikking het werk beter en leuker kan maken.

2.    Het regelen van voldoende bezetting is primair de taak van het bestuur
Het regelen van voldoende bezetting is primair de taak van het bestuur van de zorgaanbieder. Met gevraagd en ongevraagd advies van u en uw vakgroep is het aan het bestuur om te zorgen dat de bezetting op orde is. Wees pro-actief richting uw bestuur en biedt uw kennis en expertise aan. Uiteraard kunt u, daar waar mogelijk en passend binnen uw werkzaamheden, uw kennis en expertise over vrijheidsbeperking en vrijheidsbevordering bij dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid ook breder delen. U bent als specialist ouderengeneeskunde tenslotte de expert!

3.    Niet extramuraal implementeren
Wij willen u adviseren om extramuraal de Wzd nog niet te implementeren en vooralsnog geen rol te pakken in de ambulante setting. Er is nog te veel onduidelijkheid over de juridische verantwoordelijkheid en bijbehorende risico’s die u daarbij als individu loopt. Bovendien zijn de rollen in de ambulante setting landelijk nog niet afgestemd; van belang is om te melden dat de LHV aangeeft geen rol voor de huistarts te zien bij de inzet of besluitvorming over onvrijwillige zorg. Tenslotte is de bekostiging extramuraal nog niet geregeld. Mocht u toch overwegen extramuraal uw diensten te gaan verlenen, dan adviseren wij u daar goede schriftelijke afspraken bij te maken en u daarbij juridisch te laten bijstaan.

Meer informatie: Inge van der Stelt