Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is ouderengeneeskundig gecoördineerde, multidisciplinaire behandeling voor kwetsbare ouderen en ouderen met complexe multimorbiditeit die te maken hebben met een (sub)acute achteruitgang in mobiliteit en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Patiënten stromen in na een ziekenhuisopname of vanuit de thuissituatie. Voorafgaand aan de opname vindt triage plaats om te bepalen of GRZ passende zorg is. GRZ is primair gericht op terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie. Als terugkeer toch geen optie blijkt te zijn, dan wordt vastgesteld welke vervolgzorg passend is voor de patiënt.

Er zijn 145 zorgaanbieders die GRZ leveren. GRZ kan klinisch of poliklinisch (vaak aangeduid als ambulant) worden aangeboden, waarbij de behandeling ook deels thuis kan worden gegeven. Het multidisciplinaire zorg- en behandelteam bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, GRZ-verzorgende/-verpleegkundige, paramedici, psycholoog en eventueel nog andere disciplines. Een belangrijk aanvullend behandelaspect van de GRZ is het revalidatieklimaat; een attitude bij alle betrokken gericht op actief herstel in een stimulerende omgeving.

De GRZ wordt sinds 1 januari 2013 betaald via dbc’s vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op dit moment is er een landelijke behoefte aan beschrijvingen van goede kwaliteit van zorg en behandeling binnen de revalidatie en kortdurende herstelzorg. Hierdoor is er een grote variatie in de wijze waarop behandeling wordt ingezet en is het voor patiënten lastig om zich een goed beeld te vormen van hoe de zorg en behandeling er in de GRZ uitziet en wat hij of zij mag verwachten van de behandeling.

Verenso heeft in een gezamenlijk traject met specialisten ouderengeneeskunde en Patiëntenfederatie Nederland gedurende het jaar 2022 een kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg (GRZ) ontwikkeld. Deze kwaliteitsbeschrijving beschrijft globaal de stappen van de patiëntenreis tijdens het revalidatietraject en verduidelijkt wat de patiënt van de specialist ouderengeneeskunde mag verwachten, wanneer deze de regie voert over de behandeling. De beschrijving van kwaliteit is ook in het kader van de verdere professionalisering van de specialist ouderengeneeskunde belangrijk, zeker met het oog op de huidige ontwikkelingen van passende zorg. Deze kwaliteitsbeschrijving zal dan ook worden ingebracht aan overlegtafels rondom kwaliteit en bekostiging. Voor meer informatie over deze kwaliteitsbeschrijving klik hier. 

Klik hier voor het netwerk kaderartsen GRZ.