Privacy-beleid Verenso

 

Verenso is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze leden en de bezoekers van onze website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Ons privacy-beleid heeft betrekking op de website van Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (hierna te noemen ‘Verenso’) en wordt beheerd door Verenso, Orteliuslaan 750 – 3528 BB te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 404708089.

In het privacy-beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader toekomen.


Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Met het invullen van het lidmaatschapsformulier op de website van Verenso dient u een aantal gegevens in te vullen, zoals uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, werkgever, registratiedatum specialisme en BIG-nummer. Verenso verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om uw lidmaatschap op te nemen in onze bestanden en het innen van contributie. Ten aanzien van het innen van de contributie voor artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde geldt dat wij de contributie tijdens de opleidingsperiode innen via de werkgever SBOH. 

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u toegang te geven tot de besloten delen van de Verenso website (Mijn Verenso), voor het toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en stukken ten behoeve van de algemene ledenvergaderingen.

Ook kunnen wij de namen van deelnemers aan commissies en werkgroepleden op onze website plaatsen en ten behoeve van de reguliere beleidscyclus van Verenso opnemen in relevante stukken, zoals interne en externe jaarverslagen.

Voor uw herregistratie als specialist ouderengeneeskunde door RGS dient u binnen de herregistratieperiode deel te nemen aan visitatie (externe kwaliteitsevaluatie) en Evaluatie Individueel Functioneren (EIF). Verenso organiseert het visitatietraject en specialisten ouderengeneeskunde melden zich hiervoor aan. Als u zich hiervoor aanmeldt, doet u dit door uw gegevens in te vullen en door te geven aan Verenso. Met behulp hiervan verzorgt Verenso de visitatie voor deze specialisten ouderengeneeskunde en draagt zorg voor de afhandeling hiervan. Voor EIF meldt u zich aan via de Verenso website en ook voor dit traject vult u gegevens in waardoor Verenso ervoor kan zorgen dat u het EIF traject kan doorlopen.

U heeft het recht Verenso te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: info@verenso.nl.


Nieuwsbrief

In het kader van informatievoorziening over onze belangenbehartiging en dienstverlening ontvangen Verenso-leden nieuwsbrieven. U kunt zich hiervoor altijd afmelden in de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.


Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over de activiteiten van Verenso, (nieuwe) producten of diensten of u wenst geen gebruik te maken van Mijn Verenso, dan kunt u een e-mail sturen aan info@verenso.nl. 


Gebruik van persoonsgegevens door derden

Verenso is lid van de federatie KNMG. Door uw lidmaatschap bij Verenso bent u tevens aangesloten bij de KNMG. Daarom wisselen wij uw persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, relatienummer, datum lidmaatschap en e-mailadres met de KNMG uit. Van hen ontvangt u dan het KNMG-lidmaatschapsnummer.

Met dit lidmaatschapsnummer kunt u zich registreren voor een online lidmaatschap bij de verschillende federatiepartners van de KNMG. U zult wekelijks van de KNMG het blad Medisch Contact ontvangen, heeft u toegang tot KNMG-webdossiers en krijgt u kortingen op KNMG-congressen en –trainingen.

Voor artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde geldt dat wij de persoonsgegevens ook uitwisselen met de werkgever SBOH. Dit met dezelfde redenen als hierboven omgeschreven.

Zowel Verenso als de KNMG als de SBOH gaan uiterst zorgvuldig om met deze gegevens, een en ander conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen of personen.


Webformulieren

Indien u een webformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en de gegevens die u aan ons verstrekt via het formulier om te laten onderzoeken of het formulier geen spam bevat.


Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.


Bewaartermijnen

Gegevens worden namens verantwoordelijke door Verenso in ieder geval opgeslagen gedurende de periode dat men lid is van Verenso. Persoonsgegevens worden na het beëindigen van het lidmaatschap niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang verantwoordelijke bij wet verplicht is om dit te doen.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina's u hebt gekeken. Wij schakelen Google Analytics in om analytische cookies te plaatsen. Daarbij hebben we Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, conform de handleiding daarover van het College bescherming persoonsgegevens.

Verenso gebruikt de cookies voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers en bezoekgedrag op onze webpagina's
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt.

Met deze gegevens kunnen wij zien welke informatie wel of niet goed wordt gevonden en hoe vaak bijvoorbeeld een bepaald artikel is gelezen en kunnen wij onze website optimaliseren.


Cookies weigeren?

U kunt altijd cookies weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome, Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Het weigeren dan wel verwijderen van cookies betekent dat deze niet op uw computer en in de betreffende browser worden getoond. Bij het gebruik van meerdere computers en browsers dient u elk apart de cookies te verwijderen. Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de websites niet goed meer functioneren.


Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken de ‘Analytics’-dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Verenso heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen via Facebook en/of Twitter. Door op een button te klikken wordt u direct doorgelinkt naar de website van Facebook/Twitter. De website van Verenso plaatst hierbij geen cookies, maar mogelijk doet de website van Facebook/Twitter dit wel. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.


Andere websites

Op de website van Verenso treft u links naar andere websites aan. Verenso kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Wijzigingen

Verenso behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy-beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.