Kleinschalige woonvormen

De laatste jaren zijn er, mede als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, steeds meer kleinschalige woonvormen ontstaan gericht op mensen met dementie. Hoewel dit een begrijpelijke ontwikkeling is, blijkt in de praktijk dat nieuwe zorgaanbieders vaak onvoldoende goede zorg waarborgen en dat de randvoorwaarden niet altijd op orde zijn, met name als de beperkingen van de bewoners toenemen.

Specialisten ouderengeneeskunde zijn van oudsher betrokken bij de zorg voor mensen met dementie en zeer kwetsbare mensen. Verenso zet zich in om de positie van specialisten ouderengeneeskunde binnen kleinschalige woonvormen te verbeteren. We pleiten daarom voor:

  • Het maken van heldere afspraken te maken over taken, verantwoordelijkheden en benodigde randvoorwaarden voor goede zorg en behandeling. Deze afspraken moeten zowel met het bestuur als met de betrokken huisartsen gemaakt worden, bij voorkeur vóór oprichting van de woonvorm.
  • Heldere voorlichting aan patiënten en hun naasten over welke zorg geleverd kan worden en door wie. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met mogelijke ontwikkelingen op de lange termijn en de benodigde expertise en hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn.

Daarnaast adviseert Verenso het ministerie van VWS om zorg te dragen voor een minimale basis van kwaliteit als het gaat om de oprichting van kleinschalige woonvormen. Aangezien de gesignaleerde problemen door meerdere partijen landelijk worden gemeld, lijkt er behoefte te zijn aan regelgeving voor het opzetten van kleinschalige woonvormen.

Zie ook: