Bespreking uitspraken tuchtrecht

Ook specialisten ouderengeneeskunde moeten zich zo nu en dan verantwoorden voor de tuchtrechter. Verenso ontvangt soms van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg uitspraken, met het verzoek deze –geanonimiseerd- te publiceren en van commentaar te voorzien. In het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde wil Verenso die uitspraken publiceren en becommentariëren die voor de gehele beroepsgroep van belang zijn en waar leer- en aandachtspunten uit afgeleid kunnen worden die van belang zijn voor de beroepsuitoefening van specialisten ouderengeneeskunde.  

Het commentaar op de uitspraak bevat steeds een samenvatting van de uitspraak, de kernpunten en belangrijkste overwegingen of motivatie van de tuchtrechter en het eindoordeel. Tenslotte volgt een conclusie en worden lessen beschreven die uit de uitspraak getrokken kunnen worden.