Convenant met LHV

Samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Een toenemend aantal kwetsbare ouderen met een zware zorgvraag woont zelfstandig thuis of in een kleinschalige woonvorm. Om deze patiëntengroep de juiste medische zorg te kunnen bieden, is samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde essentieel.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Verenso vinden het van groot belang dat op regionaal niveau overeenkomsten worden opgesteld over de samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen enerzijds en verantwoordelijken voor de zorg (‘care’) anderzijds: zorginstelling, particuliere kleinschalige woonvorm en wijkverpleegkundige. 

Tijdens het Verenso najaarscongres d.d. 27 november 2014 hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging en Verenso een convenant ondertekend met als doel samenhangende medische zorg voor ouderen in de thuissituatie. In het convenant is het zorgaanbod van de specialist ouderengeneeskunde voor de thuiswonende ouderen vastgesteld.