Kwaliteit

Stand van zaken 2023 en 2024

 Plan-start-work.jpg


Terugblik op 2023: Een veelbelovende start

Onder leiding van programmaleider Else Poot werd het nieuwe RAILZ-team samengesteld en in het najaar van 2023 werden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van de volgende richtlijnen en handreikingen:

Richtlijn Virale Luchtweginfecties (Verenso/NVAVG) – Ontwikkelfase: knelpuntenanalyse afgerond
Beide verenigingen werken samen om een richtlijn beschikbaar te maken waarin de meeste recente medische kennis omtrent de zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking met een virale luchtweginfectie wordt beschreven. De procesbegeleiding voor de ontwikkeling van deze richtlijn is in handen van Annemarie Vast (Verenso) en Ingrid Cnossen (NVAVG). 

Richtlijn Anticonceptie, Cyclusregulatie en Kinderwens bij mensen met een verstandelijke beperking (NVAVG) – Ontwikkelfase: knelpunteninventarisatie gestart
Deze nieuwe richtlijn zal de verouderde handreikingen ‘Cyclusregulatie bij vrouwen met een verstandelijke beperking’ (2013) en ‘Kinderwens en anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperking’ (2016) vervangen. Het aanspreekpunt voor deze richtlijn is Tineke Zijlstra (NVAVG).

Richtlijn Verantwoorde Diabeteszorg (Verenso, herziening) – Ontwikkelfase: knelpuntenanalyse afgerond
Het doel is om de oude Verenso richtlijn uit 2011 te herzien. Een nieuwe richtlijn wordt ontwikkeld, die gebaseerd is op de meest recente kennis omtrent de zorg voor kwetsbare ouderen met diabetes. Inge Valstar (Verenso) begeleidt het ontwikkelproces van deze richtlijn.

Handreiking Antimicrobial Stewardship (Verenso) – Ontwikkelfase: knelpunteninventarisatie gestart
De ontwikkeling van deze handreiking zal specialisten ouderengeneeskunde een houvast bieden omtrent de werkwijze rondom antimicrobial stewardship in de zorg voor ouderen. De contactpersoon voor deze handreiking is Tom Zwaan (Verenso).

Handreiking Omgaan met Bevolkingsonderzoek (NVAVG) bij mensen met een verstandelijke beperking – Voorbereidingsfase: opstellen knelpunteninventarisatie
De ontwikkeling van deze nieuwe, praktische handreiking heeft als doel de arts VG handvatten te bieden bij de zorg en organisatie rondom bevolkingsonderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking. Ingrid Cnossen (NVAVG) is de procesbegeleider van deze handreiking.

Bekijk hier de factsheet Terugblik RAILZ 2023.

Vooruitblik naar 2024: wat zijn de plannen?

 Post-its.jpg

Met het team op volle sterkte, hebben we ambitieuze plannen voor 2024! Om de kwaliteit van de langdurige zorg naar een hoger niveau te tillen is er namelijk meer nodig dan de ontwikkeling van richtlijnen en handreikingen. Hieronder lees je waar we ons dit jaar op richten:

Richtlijnagenda 2024-2025
In 2024 zal een start worden gemaakt met de herziening van de gezamenlijke handreiking Wzd, de voorbereiding van een richtlijn Verslaving en de ontwikkeling van de handreiking Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking. In het najaar van 2024 zullen we bepalen met welke onderwerpen we in 2025 aan de slag gaan.

Doorontwikkeling richtlijnmethode
In 2023 is hier al een start mee gemaakt, maar om de richtlijnmethode helemaal up-to-date te krijgen gaan we ervoor zorgen dat de thema’s patiëntenparticipatie, technologie en duurzaamheid een duidelijkere plek krijgen in de methode. We gaan het wiel niet opnieuw uitvinden, maar zorgen voor kennisdeling en samenwerking met andere beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties. De eerste gesprekken hierover zijn al gevoerd. In de loop van 2024 zal de publieksversie van de richtlijnmethode gepubliceerd worden.

Naast doorontwikkeling op inhoudelijke thema’s kijken we ook kritisch naar de inrichting van onze werkprocessen. Zo gaan we in 2024 de toepassing van innovatieve tools in richtlijnontwikkeling verkennen, zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), om ook een efficiëntieslag te maken in de richtlijnontwikkeling.

Ontwikkeling van een nieuwe richtlijnendatabase
Om de specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG op een laagdrempelige en moderne manier toegang te geven tot geautoriseerde richtlijnen en handreikingen werken we in 2024 aan de inrichting van een nieuwe richtlijnendatabase. Daarbij hoort achter de schermen ook een gedeelde werkomgeving, die de samenwerking tussen werkgroepleden van een richtlijncommissie een stuk eenvoudiger gaat maken.

Aandacht voor implementatie
Eind 2023 zijn we gestart met het inventariseren van jullie wensen als het gaat om de implementatie van richtlijnen en handreikingen. Hoe zorgen we ervoor dat kennis uit richtlijnen en handreikingen ook in de praktijk wordt gebracht? Immers, zonder implementatie geen succes! In 2024 gaan we aan de slag met de uitkomsten van de achterbanraadpleging. Kortom: wordt vervolgd.