Kwaliteitskaders 


1. Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit kader opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.

Lees ook ons standpunt.

2. Kwaliteitskader ouderengeneeskunde

Het leveren van hoogwaardige medische ouderenzorg door de specialist ouderengeneeskunde
De specialisten ouderengeneeskunde zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de medische zorg voor kwetsbare ouderen zowel binnen het verpleeghuis als daarbuiten. De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat de professional werkt op basis van beroepsnormen en kwaliteitscriteria die de toets der kritiek van deskundigen zoals de inspectie kunnen doorstaan.

Met het Kwaliteitskader Ouderengeneeskunde legt Verenso de basis voor goede en verantwoorde zorg. Aan het kwaliteitskader dat de professional, de specialist ouderengeneeskunde,  in de praktijk hanteert ligt een aantal documenten ten grondslag:

  • Het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde (dit profiel geeft aan waar een specialist ouderengeneeskunde aan dient te voldoen en wat hij/zij op professioneel gebied kan).
  • Kwaliteitshandboek voor de specialist ouderengeneeskunde (dit geeft aan wat verwacht kan worden van een specialist ouderengeneeskunde, namelijk dat hij/zij: deskundig, betrouwbaar, verantwoordelijk, transparant en toetsbaar zijn/haar vak uitoefent).
  • Personeelsleidraad specialisten ouderengeneeskunde (geeft aan welke patiënt- en niet patiëntgebonden taken de specialist ouderengeneeskunde heeft en geeft een bandbreedte weer van de omvang van de taken).
  • Professioneel statuut (geeft de verantwoordelijkheden weer van de specialist ouderengeneeskunde binnen de instelling/het samenwerkingsverband).

Deze documenten zijn, in combinatie met de met succes afgeronde opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, de rode draad voor het acteren van de specialist ouderengeneeskunde op een transparante en toetsbare wijze.

Het kwaliteitskader geldt voor alle situaties waarin de specialist ouderengeneeskunde werkzaam is: binnen het verpleeghuis en in de thuissituatie, zowel onder de regels van de Wlz, als de Zvw als de Wmo.