Kwaliteit

Project 'Euthanasie bij dementie'

De dilemma's rond euthanasie bij dementie zijn groot. Wat doe je als arts als iemand steeds moeilijker kan vertellen wat hij wil? Als diens wensen wisselen? Hoe beoordeel je het eventuele lijden in de verschillende fases van dementie? En ook: hoe ga je om met verschillende behoeftes van patiënten en hun naasten?

In het project 'Euthanasie bij dementie' onderzoekt de KNMG, samen met Verenso en vertegenwoordigers van verschillende artsenorganisaties, onder welke voorwaarden het professioneel verantwoord is om euthanasie uit te voeren bij mensen in de verschillende fasen van dementie. Met het resultaat van dit project willen we dokters houvast geven om samen met patiënten en hun naasten tot goede afwegingen te komen.

Om tot een gedragen en praktijkgerichte visie te komen, luisteren we goed naar de diversiteit aan medische en maatschappelijke opvattingen. Dit doen we onder andere als volgt:

  • In een adviesraad denken 15 artsen met verschillende visies, expertise en ervaringen met ons mee.
  • Via een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek bevragen we diverse artsen.
  • Tijdens rondetafelbijeenkomsten onderzoeken we met een breed samengestelde groep organisaties en experts wat voor patiënten, naasten en artsen van belang is.
  • Verder analyseren we literatuur, oordelen van de regionale toetsingscommissies en volgen we rechterlijke uitspraken op de voet.

Verkenning Verenso 'Euthanasie bij gevorderde dementie'

In het najaar van 2018 publiceerde Verenso al eerder een verkenning waarin de volgende vraag centraal staat: ‘Hoe kunnen specialisten ouderengeneeskunde in de praktijk omgaan met een euthanasieverzoek bij een ter zake wilsonbekwame patiënt met dementie en een schriftelijke euthanasieverklaring? Welke dilemma’s komen ze tegen en wat hebben ze daarbij nodig?’  

Zie ook: thema Dementie