Kwaliteit

FAQ herregistratie kaderartsen

Hieronder treft u de meeste gestelde vragen over herregistratie kaderartsen aan.
Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een e-mail naar kwaliteit@verenso.nl of bel naar 030 227 1910.

Voor kaderartsen is er per register een reglement. Hierin staan de (her)registratie-eisen die door het bestuur van Verenso zijn vastgesteld en zijn afgestemd met de coördinatoren van de kaderopleidingen.

U kunt deze vinden door te klikken op wat voor u van toepassing is

Zodra je als specialist ouderengeneeskunde een certificaat krijgt van de kaderopleiding, kun je je via PE-online inschrijven in het register van desbetreffende kaderopleiding.

Je kunt inloggen met jouw persoonlijke codes, vervolgens selecteer je de juiste kaderarts discipline en voegt een scan van jouw certificaat toe. De inschrijving in PE-online gebeurt tegen een onkostenvergoeding die jaarlijks wordt geïndexeerd.

Nadat je je geregistreerd hebt, ontvang je een bevestiging per e-mail met in de bijlage een formulier waarop je kunt invullen welke contactgegevens Verenso van jou op de openbare Verenso-website mag plaatsen. Door het e-mailen van deze contactgegevens aan kwaliteit@verenso.nl bevestig je dat je Verenso toestemming geeft om jou als kaderarts te presenteren op verenso.nl.

Conform de reglementen kunnen kaderartsen zich tot vijf jaar na het succesvol afronden van een kaderopleiding zich alsnog registreren.

Het bestuur van Verenso heeft in 2021 besloten dat bij Stichting Geriopterix geregistreerde sociaal geriaters zich uiterlijk één jaar na registratie als specialist ouderengeneeskunde ook kunnen registeren als kaderarts psychogeriatrie. Specialisten ouderengeneeskunde wiens registratie als sociaal geriater bij Stichting Geriopterix is verlopen, kunnen zich registreren als kaderarts psychogeriatrie tot uiterlijk vijf jaar na verloop van hun registratie als sociaal geriater. Specialisten ouderengeneeskunde wiens registratie als sociaal geriater bij Stichting Geriopterix langer dan vijf jaar is verlopen, kunnen zich registreren als kaderarts psychogeriatrie mits zij kunnen aantonen dat zij aan de herregistratie-eisen voldoen.

Nee, het bestuur van Verenso stelt dat de kaderopleiding is ontstaan omdat er behoefte was aan verdieping van expertise en competenties. Hoewel jarenlange ervaring waardevol is, geeft de kaderopleiding extra verdieping. Daarom mogen alleen specialisten ouderengeneeskunde die de kaderopleiding met succes hebben afgerond én zich via PE-online hebben geregistreerd zich kaderarts noemen.

Dat is de geregistreerde kaderarts zelf. Geef via kwaliteit@verenso.nl de juiste gegevens door zodat we dit op de website kunnen aanpassen

Voor kaderartsen geldt per register een reglement met (her)registratie-eisen die door het bestuur van Verenso zijn vastgesteld en zijn afgestemd met de coördinatoren van de kaderopleidingen. De herregistratie-eisen beschrijven specifiek hoeveel werkervaring, geaccrediteerde nascholing en geaccrediteerde intercollegiale toetsing de kaderarts op zijn specialisatie terrein moet hebben (op)gedaan in de voorgaande vijf jaar.

Ja, alleen als dit ook het specialisatiegebied van de kaderarts betreft in de vijf jaar voorgaand aan zijn herregistratiedatum als kaderarts.

Het bestuur van Verenso heeft besloten dat de kaderarts hiervoor een model-verklaring moet laten ondertekenen door zijn verschillende (eerdere) werk-/opdrachtgevers. Advies is voorafgaand aan het vertrek bij de werk-/opdrachtgever deze verklaring te laten ondertekenen. De model werkgever- opdrachtgeversverklaring is beschikbaar op de website van Verenso en is ook te vinden in PE-online bij uw dossier als kaderarts.

Het besluit van het Verenso-bestuur luidt: Volgens de accreditatieregelgeving geldt voor de herregistratie als specialist ouderengeneeskunde dat voor geaccrediteerde intercollegiale toetsing er minimaal zes bijeenkomsten van minimaal twee uur per kalenderjaar georganiseerd moeten worden. Geaccrediteerde intercollegiale toetsing voor de herregistratie als kaderarts kan zowel gebeuren in een groep met alleen kaderartsen, als een gemengde groep van kaderartsen en specialisten ouderengeneeskunde en/of andere artsen. Voorwaarde is wel dat voor de herregistratie als kaderarts binnen de herregistratiecyclus als kaderarts tenminste 20 accreditatiepunten voor intervisie het terrein van de specialisatie betreffen.

Volgens de reglementen voor herregistratie van kaderartsen psychogeriatrie, palliatieve zorg, geriatrische revalidatiezorg en eerste lijn tellen consulten als werkzaamheden voor kaderartsen. Zie hiervoor de bepaling ‘Advisering aan collega-artsen en andere hulpverleners met vragen over behandeling van cliënten zowel telefonisch, als vis-à-vis en/of bedside’ bij werkzaamheden in de herregistratie-eisen.  Dit geldt niet voor kaderartsen opleiden.

Nee, regulier werk voor de patiëntenzorg hoort bij normale werkzaamheden van een specialist ouderengeneeskunde.

Het bestuur van Verenso heeft besloten dat het voldoende is wanneer de werkgever verklaart dat de betreffende kaderarts tenminste 12 uur per week medische zorg geeft aan psychogeriatrische patiënten.

Het bestuur van Verenso heeft eind 2021 besloten dat voormalig kaderartsen de mogelijkheid hebben om na het verstrijken van de herregistratiedatum binnen 5 jaar alsnog te herregisteren als kaderarts, mits is voldaan aan de herregistratie-eisen van desbetreffend register.

Het bestuur van Verenso heeft eind 2021 besloten dat bij niet (volledig) voldoen aan de herregistratie-eisen een berekeningssystematiek kan worden gehanteerd voor een eenmalige beperkte periode verlenging. Dit stelt de specialist ouderengeneeskunde in de gelegenheid om alsnog aan de eisen te voldoen. Deze berekeningssystematiek staat beschreven in de reglementen.

Heb je minder dan 100%, maar meer dan 50% voldaan aan de kaderarts herregistratie-eisen, dan krijg je eenmalig een kaderarts herregistratie voor beperkte duur. Bij de eerstvolgende beoordeling (na eenmalige verlenging van de kaderarts registratie) wordt dan 5 jaar teruggekeken en moet volledig voldaan worden aan de herregistratie.

Conform het reglement geldt dat je als geregistreerd kaderarts met meerdere subspecialisaties per subspecialisatie minimaal 12 uur geaccrediteerde intervisie moet hebben behaald i.p.v. 20 uur per subspecialisatie.

Alléén kaderartsen die in meerdere Verenso-registers als kaderartsen geregistreerd zijn, mogen per specialisatie minimaal 12 uur geaccrediteerde intervisie volgen naast minimaal 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing. De beoordelaar van uw herregistratiedossier is niet automatisch op de hoogte van uw registratie in meerdere specialisaties. Daarom moet u in PE-online bij uw dossier als kaderarts aangeven via het opmerkingenveld voor welke subspecialisatie u nog meer geregistreerd staat als kaderarts.