Over Verenso

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit kader opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.

Specialisten ouderengeneeskunde zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de medische zorg voor kwetsbare ouderen binnen het verpleeghuis. De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat de professional werkt op basis van beroepsnormen en kwaliteitscriteria die de toets der kritiek van deskundigen kunnen doorstaan.

In het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is Verenso trekker van opdrachten  op een tweetal onderwerpen:

  1. Ontwikkeling van indicatoren basisveiligheid
  2. Registratie aan de bron voor gebruik van informatie

Verenso streeft naar een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de verpleeghuiszorg (en daarbuiten). Wij zetten ons daarom in voor:

  • Multidisciplinaire samenwerking, ook met andere beroepsverenigingen
  • Meer inspraak van specialisten ouderengeneeskunde in de besluitvorming van de zorgorganisatie waarbinnen zij werkzaam zijn om zo de kwaliteit van behandeling en zorg een positie te geven.

Lees ook

Meer informatie: Sandra van Beek