Kwaliteit

Onze aanpak

 richtlijn-RAILZ.png

 

RAILZ-richtlijnen worden conform de AQUA-leidraad ontwikkeld en zijn modulair opgebouwd. Modules zijn de kleinste eenheden van een richtlijn (bijvoorbeeld een module diagnostiek of preventie) en omvat een uitgangsvraag, aanbevelingen, onderbouwing en verantwoording. Artsen en andere stakeholders worden betrokken bij het uitwerken van deze modules. In de RAILZ-handreikingen worden met name onderwerpen beschreven waar weinig wetenschappelijk bewijs voor is. Toch is hun waarde onmiskenbaar. We volgen hetzelfde zorgvuldige proces als bij richtlijnontwikkeling om deze praktische handreikingen te creëren. Dit proces kent zes stappen die bij de ontwikkelingen van alle richtlijnen en handreikingen doorlopen worden.

1. Voorbereiding en afbakening 

Bij de voorbereiding van het ontwikkelen van een richtlijn of handreiking maakt de projectleider een inventarisatie van al lopende (onderzoeks-) initiatieven. Daarnaast wordt er in deze periode een multidisciplinaire werkgroep opgesteld die uiteindelijk aan de slag zal gaan met het schrijven van de handreiking of richtlijn. Samen met hen worden relevante stakeholders in beeld gebracht, wordt de cliëntgroep afgebakend en definities en begrippen bepaald.

2. Knelpuntenanalyse

Door middel van een knelpunteninventarisatie (meestal in de vorm van een vragenlijst), worden de meest voorkomende knelpunten uit het werkveld verzameld. Dit zijn problemen die voorkomen binnen het zorg- of organisatieproces. Denk bijvoorbeeld aan problemen binnen diagnostiek, behandeling of communicatie. Deze knelpunten worden geanalyseerd en door de werkgroep omgezet in uitgangsvragen.

3. Literatuuronderzoek

In eerste instantie zal de werkgroep proberen om de uitgangsvragen te beantwoorden met reeds bestaande wetenschappelijke literatuur. Op basis van de gevonden literatuur wordt besloten of nieuw onderzoek nodig is om de uitgangsvragen te beantwoorden.

4. Conceptversie

Nadat alle informatie is verzameld gaat de werkgroep (in subgroepen) aan de slag om de richtlijn of handreiking uit te werken. Een eerste conceptversie wordt gevormd, gebaseerd op literatuuronderzoek, best practices en ervaringsdeskundigen (inbreng uit het werkveld).

5. Commentaarronde

De conceptversie wordt ter commentaar voorgelegd aan stakeholders buiten de werkgroep. Vaak zijn deze stakeholders verenigd in een klankbordgroep. Deze groep becommentarieerd de conceptversie en doet waar nodig suggesties voor aanpassingen.

Tijdens deze fase gaat de werkgroep verder met het ontwikkelen van implementatieproducten.

6. Autorisatie

De laatste fase in de ontwikkeling van een richtlijn of handreiking is de autorisatiefase. In deze fase wordt het product (richtlijn of handreiking) voorgelegd aan diverse beroepsverenigingen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het product. Eventueel worden aanvullende externe (secundaire) partijen gevraagd voor autorisatie of een verklaring van geen bezwaar.