Kwaliteit

Passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnstoornissen (rapport)

De Hersenstichting heeft op 22 juni 2018 het rapport ‘Naar meer bewustzijn: Passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen’ gepubliceerd. Het rapport is door een ontwikkelgroep experts vanuit diverse beroepsgroepen, waaronder specialist ouderengeneeskunde Jan Lavrijsen en aioto Willemijn van Erp van het Radboudumc te Nijmegen, opgesteld. Ook andere disciplines uit verpleeghuizen werkten mee aan het beschrijven van passende zorg, knelpunten en oplossingen voor een kwetsbare patiëntengroep bij wie het bewustzijn niet of nauwelijks terugkeert.

Eind mei jl. werd het eerste exemplaar van het rapport uitgereikt in het Expertisenetwerk Ernstig NAH na coma (EENnacoma). EENnacoma is verbonden aan de Nijmeegse onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’ en diverse verpleeghuizen in het land. In dat expertisenetwerk worden vanuit het rapport diverse knelpunten verder uitgewerkt, zoals een competentieprofiel voor artsen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van mensen met LBS, een centraal diagnostisch centrum en een mobiel team.

Het rapport heeft al direct geleid tot een op 18 juni jl. door het Zorginstituut georganiseerde bijeenkomst, waarbij het urgente knelpunt van beperkte toegang tot gespecialiseerde, postacute neurorevalidatie voor deze doelgroep werd besproken. Daarbij werden ook in deze doelgroep gespecialiseerde verpleeghuizen betrokken, voor wie ook de financiering van langdurige neurorevalidatie van jonge hersenletselpatiënten een urgent probleem is. Deze groep valt immers buiten de Wlz (kunnen nog met ontslag) en GRZ (andere leeftijd en zorgvraag).

Voorafgaand aan de bijeenkomst van het Zorginstituut schreef Jan Lavrijsen de blog ‘Van Niemandsland naar Passende Zorg’ waarin de focus op de inhoud, samenwerking en een snelle implementatie van het rapport werd bepleit. In het najaar wordt hier met alle partijen, onder regie van het Zorginstituut, gevolg aan gegeven.

 

Meer informatie: Jan Lavrijsen