1 juli 2021

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: geactualiseerd kader en handboeken 2021 gepubliceerd

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: geactualiseerd kader en handboeken 2021 gepubliceerd

Samen leren en ontwikkelen. Dat is het motto van het geactualiseerde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Op 1 juli 2021 wordt de geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Samen met de handboeken met de indicatorensets voor meetjaar 2021. Het geactualiseerde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de twee indicatorensets zijn opgenomen in het Register van het Zorginstituut.

 
Actualisatie Kwaliteitskader

De geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader is opgenomen in het Register van het Zorginstituut. Het vormt hiermee de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. In 2017 heeft het Zorginstituut het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Om daadwerkelijk invulling te geven aan kwaliteit, stonden er in de versie uit 2017 verschillende ontwikkelopdrachten beschreven voor de sector. De sectorpartijen waren aan zet om hier mee aan de slag te gaan. Nu, in 2021, zijn deze ontwikkelopdrachten afgerond – reden waarom er een geactualiseerde versie van het kader is opgesteld.

Bij de gelegenheid van de actualisatie van het kader is de tekst opgefrist en hier en daar opnieuw geordend. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht; wel zijn de aanpassingen doorgevoerd die voortvloeien uit de afgeronde ontwikkelopdrachten of andere besluiten die de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg genomen heeft in de afgelopen jaren. Het motto van het geactualiseerde kwaliteitskader Verpleeghuiszorg luidt: ‘Samen leren en ontwikkelen.’ Dit is van begin af aan de inzet en doelstelling van het Kwaliteitskader geweest. Een hulpmiddel om met alle betrokkenen de kwaliteit van de verpleeghuiszorg hoog te houden.

De geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader is hier te vinden.

Handboeken 2021

Ook de handboeken voor meetjaar 2021 zijn gereed en opgenomen in het Register van het Zorginstituut. Voor meetjaar 2021 kunt u vanaf 1 januari 2022 starten met het meten van de indicatorensets. De indicatorensets zijn niet gewijzigd ten opzichte van het afgelopen meetjaar; wel zijn op sommige plekken meetinstructies verhelderd of aangevuld. De handboeken 'Indicatoren Basisveiligheid' en 'Indicatoren Personeelssamenstelling' zijn gepubliceerd op de website het Zorginstituut.

Aanlevering van de gegevens over meetjaar 2021 kan vanaf 10 januari 2022 in de portal van Desan. Aanbieders ontvangen in de loop van het jaar nadere informatie en inloggegevens.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht