13 december 2022

Publicatie kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg Verenso

Publicatie kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg Verenso

Verenso heeft in een gezamenlijk traject met specialisten ouderengeneeskunde en Patiëntenfederatie Nederland een kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg (GRZ) ontwikkeld. Deze kwaliteitsbeschrijving beschrijft globaal de stappen van de patiëntenreis tijdens het revalidatietraject en verduidelijkt wat de patiënt van de specialist ouderengeneeskunde mag verwachten, wanneer deze de regie voert over de behandeling. De kwaliteitsbeschrijving GRZ is met ingang van 13 december formeel vastgesteld en gepubliceerd.

Achtergrond

Op dit moment ontbreekt een algemene beschrijving van goede kwaliteit van zorg en behandeling binnen de geriatrische revalidatiezorg. Hierdoor is er een grote variatie in de wijze waarop behandeling wordt ingezet en is het voor patiënten lastig om zich een goed beeld te vormen van hoe de zorg en behandeling er in de GRZ uitziet en wat hij of zij mag verwachten van de behandeling. De beschrijving van kwaliteit is ook in het kader van de verdere professionalisering van de specialist ouderengeneeskunde belangrijk, zeker met het oog op de huidige ontwikkelingen van passende zorg. Deze kwaliteitsbeschrijving zal dan ook worden ingebracht aan overlegtafels rondom kwaliteit en bekostiging.

Totstandkoming van de kwaliteitsbeschrijving

Vanuit een ledenraadpleging begin 2022 is een klankbordgroep samengesteld van vijftien specialisten ouderengeneeskunde. Tijdens de verschillende bijeenkomsten van de klankbordgroep hebben specialisten ouderengeneeskunde invulling gegeven aan hun verantwoordelijkheden tijdens verschillende onderdelen van de revalidatie: de start van een revalidatietraject/indicatiestelling, het opstellen van een behandelplan, de multidisciplinaire zorg en behandeling en het einde van een revalidatietraject en de overdracht. Patiëntenfederatie Nederland heeft intensief bijgedragen aan de totstandkoming van deze kwaliteitsbeschrijving. Daarnaast hebben Verenso en Patiëntenfederatie Nederland twee focusgroepen met patiënten georganiseerd om hun ervaringen in de kortdurende revalidatie- en herstelzorg mee te nemen in deze uitwerking.

Een bredere afvaardiging van beroepsgroepen en de branchevereniging heeft de kwaliteitsbeschrijving meegelezen en van commentaar voorzien. De betrokken partijen zijn: Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG), Nederlandse, Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Verpleegkundigen & Verzorgden Nederland (V&VN) en brancheorganisatie ActiZ. Het bestuur van Verenso heeft vervolgens de definitieve kwaliteitsbeschrijving GRZ formeel vastgesteld.

Vervolg

Deze kwaliteitsbeschrijving is een eerste stap om zorg en behandeling in de GRZ beter inzichtelijk te maken. Voor patiënten zal begin 2023 een patiënten versie worden ontwikkeld. Maar ook inhoudelijk zal de beschrijving van zorg en behandeling in de GRZ verder worden uitgewerkt, waarbij de multidisciplinaire samenwerking centraal staat. Inmiddels is de ontwikkeling gestart van twee multidisciplinaire beschrijvingen van goede zorg voor de specifieke patiëntgroepen CVA en heupfractuur. (Voor meer informatie zie dit nieuwsbericht van afgelopen juni). Momenteel wordt ook door Verenso gewerkt aan een kwaliteitsbeschrijving voor het eerstelijnsverblijf (ELV). Binnenkort zullen we jullie hierover verder informeren in de nieuwsbrief.

Verenso bedankt naast onderstaande leden van de klankbordgroep, alle andere specialisten ouderengeneeskunde en personen die een bijdrage hebben geleverd aan deze kwaliteitsbeschrijving.

 • Mw. V.A. (Vera) van Atteveld
 • Dhr. P.E. (Peter) Blase
 • Mw. T.N. (Nienke) Broekhoven – Velinga
 • Mw. M.J. (Jacqueline) Ellen- van Veelen
 • Mw. M. (Monika) Kiebert- Welteroth
 • Mw. F.S. (Fiona) Koops
 • Mw. E. (Eefje) Kruijssen
 • Mw. P. (Patricia) de Man – Visser
 • Mw. K.M. (Monique) Nio
 • Dhr. P.A. (Alexander) Pluim Mentz
 • Mw. R.H. (Robien) Schreuder
 • Mw. L.D. (Laura) Wigman
 • Mw. E.G. (Eva) Willems
 • Dhr. J.P. (Jan) van der Waaij
 • Mw. J.F. (Janneke) Wolting – Bos

Kwaliteitsbeschrijving geriatrische revalidatiezorg - pdf -

Meer informatie: Jolande Radstaak

Naar nieuwsoverzicht