Thema's en projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd. De wet moet, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), leiden tot kwaliteitsverbetering in de zorg en bijdragen aan het voorkomen van dwang en drang. 

Hoewel het doel van de Wzd niet ter discussie staat, maakt Verenso zich wel zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet. De Wzd gaat over de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en wij vinden dat dit vraagt om een zorgvuldige implementatie.

Specialisten ouderengeneeskunde streven altijd naar het bieden van verantwoorde en veilige patiëntenzorg. Daarom is het ook zo belangrijk dat de wet uitgevoerd kan worden zoals hij oorspronkelijk bedoeld is. Verenso zal zich blijven inspannen om dit mogelijk te maken.

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met: 
Roy Knuiman  | Inge vd Stelt

Roy-Knuiman.jpg      Inge-van-der-Stelt.jpg

Nieuws

Standpunten en producten

Activiteiten

Webinar ‘Vrijwillig door het stappenplan Wet zorg en dwang’ - 16 juni 2020
Op 16 juni om 20.00 uur vindt de webinar ‘Vrijwillig door het stappenplan Wet zorg en dwang’ plaats. Gedurende deze live webinar wisselen vier experts met elkaar en met u van gedachten over de Wet zorg en dwang. Via casuïstiek uit de praktijk van de specialist ouderengeneeskunde wordt het stappenplan geïllustreerd. Klik hier voor meer informatie over de webinar.

Ondersteuning nodig bij implementatie handreiking Wzd? Wij bieden die graag!
De Wzd en de Wvggz brengen de nodige veranderingen voor specialisten ouderengeneeskunde (so) en artsen voor verstandelijk gehandicapten (avg) met zich mee. Verenso en de NVAVG hebben daarom een handreiking voor so en avg in de intramurale setting ontwikkeld. Vakgroepen van so en avg kunnen deelnemen aan een traject waarbij zij gedurende een jaar ondersteuning krijgen bij de implementatie van de handreiking in de intramurale setting. Klik hier voor meer informatie over dit traject.