15 januari 2021

Verenso en NVAVG gaan samenwerking aan rond de Wet zorg en dwang

Specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten zijn binnen de Wet zorg en dwang (Wzd) intramuraal de artsen die het meest met het toepassen van de wet te maken hebben. Binnen de Wzd hebben zij een eigen rol. Soms als behandelend arts, soms bijvoorbeeld ook als Wzd-functionaris.

Beide beroepsgroepen hebben behoefte aan kennis over de toepassing van de wet in hun dagelijkse praktijk. Ook komt de professionele verantwoordelijkheid binnen de Wzd sterk overeen. Om deze reden hebben Verenso en de NVAVG in het afgelopen jaar al veelvuldig samengewerkt en afgestemd. Dit betrof onder andere een beleidsmatige samenwerking om  knelpunten voor de uitvoerbaarheid van de wet te agenderen, die voor de beroepsuitoefening van belang zijn.

Om deze samenwerking kracht bij te zetten, hebben Verenso en de NVAVG besloten om op het gebied van de Wzd per 1 januari 2021 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Dit houdt in dat er onderlinge afstemming plaatsvindt, bijvoorbeeld bij gedeelde signalen over de uitvoerbaarheid van de wet.

Ook op het gebied van belangenbehartiging inzake de Wzd richting VWS en andere partijen, zullen Verenso en de NVAVG afstemmen. Een voorbeeld waarbij Verenso en de NVAVG al nauw hebben samengewerkt, is het voeren van overleggen met VWS, ZN en de NVvP rond de vormgeving van de crisisdienstverlening en het maken van afspraken daarover. Uiteraard stemmen Verenso en NVAVG hiernaast af met alle relevante veldpartijen die betrokken zijn bij de Wzd, dus ook met de andere zorgverleners.

Meer informatie: Roy Knuiman

Naar nieuwsoverzicht