23 augustus 2022

Toelichting minimale dataset Leren van Data. Thema 3: onvrijwillige zorg

Het bestuur van Verenso heeft eind 2021 de minimale dataset vastgesteld binnen het programma Leren van Data. De minimale data set bestaat uit 7 thema’s. We lichten deze thema’s graag één voor één toe. Deze week: het thema onvrijwillige zorg.

Wat is de minimale dataset?

De minimale dataset (MDS) is een basisset van behandelgegevens die specialisten ouderengeneeskunde in het EPD vastleggen over patiënten in de intramurale verpleeghuiszorg. Met deze dataset werken we aan eenheid van taal voor specialisten ouderengeneeskunde door gegevens in verschillende EPD’s eenduidig vast te leggen. De MDS is de afgelopen twee jaar in samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde ontwikkeld en sluit zo goed mogelijk aan bij de praktijkvoering van de specialist ouderengeneeskunde. De uitwerking van de MDS is besproken met de verschillende EPD-leveranciers en is afgestemd met lopende ontwikkelingen rond registratie in de care en cure. Met de MDS is een belangrijke stap gezet in het programma Leren van Data, het programma dat gericht is op kennisontwikkeling in de sector, o.a. door het verzamelen en ontsluiten van behandelgegevens. Met als uiteindelijk doel om de zorg voor verpleeghuispatiënten verder te verbeteren.

Thema 3: Onvrijwillige zorg

De Wet zorg en dwang is een belangrijk onderwerp in de ouderengeneeskunde en vereist registratie van verschillende gegevens rondom onvrijwillige zorg. Rondom dit thema worden verschillende uitvragen gedaan, bijvoorbeeld door de IGJ. In de uitwerking voor de MDS is aangesloten bij de uitvraag door de IGJ en bestaande zorginformatiebouwstenen om administratieve lasten tot een minimum te beperken.

Het thema onvrijwillige zorg in de MDS bevat de volgende items:

·        Type onvrijwillige zorg

In het dossier is het mogelijk om verschillende typen onvrijwillige zorg, maatregelen, te registreren. In de MDS nemen we de mogelijke maatregelen op waarbij altijd een arts bij betrokken is: het toedienen van vocht/voeding/medicatie, beperken van de bewegingsvrijheid en insluiten. In de MDS gaat het om onvrijwillige zorg (met verzet) en niet de vormen van zorg waarbij geen verzet is.

·        Zorgvormtype

Het gaat hier om een toevoeging van de zorgvorm per type onvrijwillige zorg, de ingezette maatregel. De opties zijn: structureel gepland, structureel ongepland, onvoorzien.

·        Duur interventie: startdatum, einddatum

Om de duur van de ingezette maatregel te kunnen bepalen is een startdatum en einddatum opgenomen. De startdatum is de datum waarop de onvrijwillige zorg is gestart als het gaat om zorgvormtype 1 (structureel gepland) en de datum waarop de onvrijwillige zorg is geleverd als het gaat om zorgvormtype 2 en 3 (structureel ongepland en onvoorzien). De einddatum is bij alle zorgvormtypen de datum (tot en met) waarop de onvrijwillige zorg is beëindigd.

·        Juridische status

In de MDS zijn de volgende juridische opties opgenomen: besluit tot opname en verblijf (artikel 21), rechterlijke machtiging (RM), voortgezette machtiging (VM) en inbewaringstelling (IBS).

 ·        Wilsbekwaamheid

Voor de wilsbekwaamheid is opgenomen of informatie is vastgelegd over wilsbekwaamheid.

Heb je vragen?
Heb je vragen over het programma Leren van Data, het Register Leren van Data in verpleeghuizen of de minimale dataset? Neem dan contact op met Sandra van Beek.

Naar nieuwsoverzicht