30 januari 2019

Verblijfsduur verpleeghuispatiënten langer dan negen maanden

Eenduidige registratie essentieel voor betrouwbare trendinformatie

Sinds de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 lijkt de gemiddelde verblijfsduur van patiënten in verpleeghuizen te zijn afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Hoe lang de gemiddelde verblijfsduur precies is, is op basis van beschikbare gegevens nog niet vast te stellen. Het is in ieder geval langer dan de negen maanden waarover in de media gesproken wordt.

Verenso heeft aan de hand van literatuuronderzoek en met gegevens uit de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) gekeken naar de verblijfsduur van langdurige patiëntopnames in het verpleeghuis vóór en na de stelselwijziging (2010 tot en met 2017; 83.152 patiënten). Hierbij moet rekening worden gehouden met het gegeven dat de LPZ gegevens zijn verzameld over de periode dat patiënten in het verpleeghuis worden opgenomen tot aan het meetmoment.

Discussie over lengte verblijfsduur

Na de invoering van de Wlz is er in de media discussie ontstaan over de gemiddelde verblijfsduur van patiënten in het verpleeghuis. Gesproken wordt over een landelijk gemiddelde van negen maanden (bron: Zorgvisie). Uit het literatuuronderzoek van Verenso komt naar voren dat momenteel nog weinig informatie beschikbaar is uit onderzoeken na de stelselwijziging. Daarnaast laten cijfers op basis van data uit de LPZ een hoger gemiddelde zien na de stelselwijziging.

Verblijfsduur lijkt af te nemen

Het Zorginstituut liet begin 2018 weten dat de verblijfsduur van verpleeghuispatiënten niet aanmerkelijk is afgenomen (bron: ZorgCijfers Monitor). Dit is gebaseerd op declaratiegegevens van 2013 tot en met 2016. Een eerste peiling met recentere gegevens van de LPZ duidt echter op een afname in de verblijfsduur van patiënten.

Patiëntengroep verandert

Resultaten van Verenso laten zien dat de patiëntengroep verandert en bevestigen daarmee de geluiden uit de sector. Naast een daling in de gemiddelde verblijfsduur, laten resultaten ook zien dat de zorgafhankelijkheid van patiënten na de invoering van de Wlz is toegenomen. Ook zien we dat het aantal patiënten met psychogeriatrische problematiek, waaronder dementie, toeneemt ten opzichte van patiënten met alleen lichamelijke beperkingen. 

Trendinformatie vraagt om eenduidige registratie

Om zorg, behandeling en beleid goed af te kunnen stemmen op de veranderende zorgbehoeften van patiënten in het verpleeghuis, is meer informatie en onderzoek nodig. Dat betekent ook dat zorgprofessionals informatie over patiënten eenduidig moeten registreren en dat elektronische patiëntendossiers op een dusdanige manier worden ingericht, dat het mogelijk is om onderling patiëntgegevens en kennis uit te wisselen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Verenso bekijkt in het programma ‘Registratie & Spiegelinformatie’ welke vervolgstappen nodig zijn om specialisten ouderengeneeskunde hierin te ondersteunen.

Voor meer informatie over het onderzoek van Verenso verwijzen wij u naar de factsheet.

Naar nieuwsoverzicht