29 november 2022

Verzoek commentaar richtlijn Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase (IKNL)

Verenso stelt het op prijs als je de inhoud van de conceptrichtlijn Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase wilt becommentariëren. Deze richtlijn wordt op initiatief van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) herzien.

Namens Verenso is drs. Nienke Fleuren afgevaardigd als vice-voorzitter van de werkgroep en participeert drs. Rolina Bruggink namens Verenso in de richtlijnwerkgroep.

In de zomer van 2020 is de ‘Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning (advance care planning) naar aanleiding van de COVID-19-pandemie’ ontwikkeld. Deze leidraad biedt een overzicht van de stappen die in het proces van proactieve zorgplanning doorlopen worden bij de identificatie van mensen met een kwetsbare gezondheid en in de gesprekken over persoonlijke doelen, voorkeuren en behandelwensen en -grenzen en de medische haalbaarheid ervan. Het belang van proactieve zorgplanning en goede overdracht beperkt zich niet tot deze COVID-19-pandemie. Daarom is besloten de leidraad door te ontwikkelen naar de IKNL richtlijn Proactieve Zorgplanning.

Doelen van deze richtlijn zijn:

  • Zorgverleners op één lijn te brengen m.b.t. terminologie en praktijk van proactieve zorgplanning.
  • Het ondersteunen van alle bij palliatieve zorg betrokken zorgverleners bij proactieve zorgplanning aan patiënten in de palliatieve fase, door het aanreiken van aanbevelingen voor de praktijk in alle zorgsettingen. Deze aanbevelingen zijn waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwd.

Je kunt de conceptrichtlijn opvragen bij Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl. Naast de conceptrichtlijn wordt dan ook een commentaarformulier toegestuurd. Voor het becommentariëren van richtlijnen krijg je 2 accreditatiepunten. Het ingevulde commentaarformulier ontvangt Verenso graag uiterlijk 27 december retour op richtlijnen@verenso.nl.

Overigens is Verenso parallel aan de ontwikkeling van deze richtlijn ook betrokken bij een SKILZ richtlijntraject over proactieve zorgplanning waarvoor binnenkort een verzoek zal komen voor becommentariëring.

 

Naar nieuwsoverzicht