1 mei 2020

Update registratie verpleeghuizen 1 mei 2020: Toename COVID-19 lijkt zich te stabiliseren

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Naast gegevens uit de systemen van Ysis en Ons, zijn sinds vorige week ook de eerste gegevens uit Pluriform Zorg beschikbaar.

In totaal zijn op 1 mei 8.195 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 296 patiënten ten opzichte van afgelopen dinsdag. Uit de registratie komt naar voren dat inmiddels 1.490 patiënten zijn overleden; 1.388 patiënten zijn hersteld.

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen lijkt zich te stabiliseren. Naast gegevens over nieuwe patiënten komen ook follow-up gegevens steeds meer beschikbaar. Daarbij zien we –naast een toename in het aantal patiënten dat is overleden- ook een toename in het aantal patiënten dat inmiddels is hersteld. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Het aantal patiënten neemt in alle drie de systemen nog steeds toe. De komende weken zullen moeten uitwijzen of er een daling zichtbaar wordt.

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 29 april 824 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 341 patiënten positief getest op COVID-19; bij 195 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd.   

Dit zijn in totaal 536 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 157 patiënten uit de registratie overleden; evenveel (ook 157) patiënten zijn inmiddels hersteld.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (12.00 uur) in totaal 4.001 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.390 verdenkingen op COVID-19 en 2.611 patiënten waarbij COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 1.941 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.071 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 735 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 336 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.002 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12.00 uur) 2.516 verdenkingen op COVID-19 en 1.142 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 3.658 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 262 patiënten zijn overleden; 229 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins kunnen overlappen. Verenso deelt de informatie met VWS, zodat zij mede op basis hiervan hun beleid kunnen aanpassen.  

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht