24 juli 2023

Beëindigen meldingsplicht COVID-19, ministeriële regeling gepubliceerd

Beëindigen meldingsplicht COVID-19, ministeriële regeling gepubliceerd

Zoals eerder is gecommuncieerd heeft het kabinet besloten dat de A-status van COVID-19 kan komen te vervallen. Er is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in voorbereiding. De (parlementaire) behandeling van het wetsvoorstel vergt echter enige tijd. Het is niet proportioneel om in de tussentijd de meldingsplicht door een arts en een hoofd van een laboratorium in stand te laten. Met een ministeriële regeling die deze week is gepubliceerd in de Staatscourant is geregeld dat artsen en hoofden van laboratoria per 1 juli SARS-CoV-2-besmettingen niet meer hoeven te melden.

De digitale koppeling tussen GGD en RIVM ten behoeve van de COVID-19-meldingen vervalt ook per 1 juli. Aanpassingen of nieuwe meldingen (van voor 1 juli) kunnen na 1 juli direct in de Osiris-applicatie doorgevoerd worden. Dit is gelijk aan de werkwijze van alle andere meldingsplichtige infectieziekten.

Ook is er geen reden meer om de aanwijzing van het Universitair Medisch Centrum Groningen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van (vermoedelijke) patiënten met COVID-19 plaatsvindt in stand te houden. Ook deze aanwijzing wordt per 1 juli ingetrokken met een ministeriële regeling.

Clusters melden via reguliere route

Clusters van luchtweginfecties, waaronder COVID-19, in instellingen waar kwetsbaren verblijven, dienen op basis van artikel 26 nog wel gemeld te worden aan de GGD indien er sprake is van een ernstig ziektebeeld, groot aantal zieken of snelle verspreiding.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht