16 augustus 2021

Video Wzd - Inzet van de externe (onafhankelijke) deskundige

Verenso heeft een vijftal informatieve video’s gemaakt over de Wet zorg en dwang (Wzd) en daarmee samenhangende thematiek. Eerder zijn de landelijke belangenbehartiging, bekostigingsvraagstukken, het opzetten van een regionale crisisdienst en het opstellen van een medische verklaring voor een RM of IBS aan de orde gekomen.

In deze vierde video gaat beleidsadviseur Inge van der Stelt in gesprek met Jan den Bakker, projectleider samenwerking GGZ en VVT Kennemerland & Anne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde en Wzd-functionaris Noord/Midden Limburg. Onderwerp van gesprek is de inzet van een extern deskundige.

Als je werkt met patiënten die vallen onder de Wzd dan is werken conform het stappenplan Wzd de norm. In het stappenplan zijn evaluatiemomenten ingebouwd om multidisciplinair te beoordelen of de uitvoering van onvrijwillige zorg (ovz) nog steeds nodig is. Na de tweede verlenging is consultatie van een extern deskundige aan de orde, de zogenaamde frisse blik van buitenaf.

Momenteel ligt er een wijzigingsvoorstel in de Eerste Kamer via spoedreparatiewetgeving. Als het voorstel wordt aangenomen is het niet langer verplicht om een extern (niet in dienst van de zorginstelling) deskundige te consulteren. Waar het om gaat is dat de deskundige onafhankelijk is, d.w.z. geen behandelrelatie met de patiënt heeft. Toch zal het voor kleine organisaties nodig kunnen zijn om een deskundige van buiten de organisatie te raadplegen. Ook als de patiënt en/of diens vertegenwoordiger graag een extern deskundige van buiten de organisatie ingeschakeld wil zien, zal daaraan gehoor gegeven moeten worden. Regionale samenwerking op dit gebied blijft daarom wenselijk.

Op de website van Verenso, dossier Wzd, vindt u onder andere het document ‘Handvatten inzet extern deskundige’.

Meer informatie: Inge van der Stelt

 

Naar nieuwsoverzicht