8 november 2022

Kwaliteit van zorg en randvoorwaarden kleinschalige woonvormen

Afgelopen week verscheen in het NRC een artikel over kleinschalige woonvormen waarin onder meer specialist ouderengeneeskunde Doede Veltman aan het woord komt. Verenso is in gesprek met VWS en de landelijke huisartsenorganisaties om de randvoorwaarden voor kwaliteit van zorg in het zgn. verpleeghuis ‘light’ te verbeteren. We geven hier een update.

Al langer zorgen om kwaliteit

In 2018 maakte Verenso al melding dat in sommige kleinschalige woonvormen onduidelijkheid over de rol van de specialist ouderengeneeskunde bestaat en randvoorwaarden niet goed ingevuld, dit n.a.v. een onderzoek over de rol van de specialist ouderengeneeskunde in kleinschalige woonvormen.  Ook gaven we specialisten ouderengeneeskunde een gespreksleidraad als hulpmiddel om afspraken met elkaar te maken. Sindsdien is er in de wet- en regelgeving weinig veranderd om de uitdagingen het hoofd te bieden. Verenso is daarom al langere tijd in overleg met de landelijke huisartsenorganisaties, om samen op te trekken voor betere randvoorwaarden en overeenstemming te vinden over verdeling van rollen.

Werken aan randvoorwaarden

Onder meer om de onduidelijkheid over zorg in kleinschalige woonvormen weg te nemen, ontstond de wens van het kabinet om de bekostiging van behandeling uit de langdurige zorg naar de Zorgverzekeringswet over te hevelen. De lobby van onder meer Verenso zorgde ervoor dat deze voorlopig van de baan is. We ​denken dat er andere manieren zijn om de uitdagingen die in sommige kleinschalige woonvormen zijn ontstaan het hoofd te bieden. Oplossingen kunnen onder meer gevonden worden in betere randvoorwaarden. We noemen hier een aantal:

  • Kleinschalige woonvormen zouden pas mogen openen nadat getoetst is of de zorg op orde is. Denk aan gemaakte afspraken met huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde over de behandeling, maar ook duidelijke kaders vanuit de zorgkantoren en WTZA.
  • Aanwezigheid van medisch gerelateerde patiëntondersteuning voor bijvoorbeeld het begeleiden van patiënten, voorbereiden van MDO’s, afspraken maken, actief bijhouden patiëntendossiers, declaraties bekostiging invoeren.
  • Specialisten ouderengeneeskunde moeten kunnen rekenen op de ondersteuning van en samenwerking met voldoende geschoold verzorgend en verpleegkundig personeel.
  • Het professionele netwerk rondom de patiënt heeft altijd toegang tot patiëntinformatie om zorg en behandeling uit te kunnen voeren en gegevens worden veilig en eenvoudig met direct betrokken behandelaren gedeeld.
  • Bekostiging van wat nodig is voor duurzame lokale en regionale netwerken waar huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde naast elkaar en in aanvulling op elkaars expertise werken, zoals MDO, tijd voor het creëren, evalueren en bijstellen van niet-patiëntgebonden medisch beleid over (infectie)preventie, medicatieveiligheid, Wzd, ACP en palliatieve behandeling.
Project alternatief overheveling

Samen met onder meer onder meer LHV, Ineen, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ en NVAVG werken we de komende maanden aan een alternatief plan om antwoord te geven op de uitdagingen. Dat doen we met zorgprofessionals als het gaat om inhoud van de zorg en met een bredere groep over afspraken in de regio (en landelijke kaders). De randvoorwaarden die voor specialisten ouderengeneeskunde belangrijk zijn hebben we hier uitgebreider omschreven.

Updates worden via de nieuwsbrief en website gedeeld.

Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht