11 oktober 2022

Reactie op concept advies bekostiging MDO eerste lijn

Verenso heeft met de input van leden gereageerd op de het concept rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over bekostiging van het MDO. Lees hier onze reactie en lees onze toelichting op de reactie.

Definitie doelgroep vanuit handreiking is te nauw

Het advies gaat uit van de Handreiking kwetsbare ouderen thuis. Het Zorginstituut heeft in 2021 bepaald dat afstemming en coördinatie (andere term voor MDO) zoals in de handreiking beschreven onder verzekerde zorg valt en dus dient te worden vergoed. De notitie van het Zorginstituut is het startpunt voor het advies van de NZa. Het Zorginstituut benoemt vanuit de handreiking slechts een beperkt deel van de patiëntgroep waarvoor het MDO relevant is. In de praktijk gaat het een bredere groep en geven we de NZa suggesties om deze concreet te maken. Overigens is de handreiking kwetsbare ouderen thuis niet door Verenso onderschreven.  Onze leden konden zich destijds niet vinden in de inhoud, die te weinig de rol van de specialist ouderengeneeskunde toekomstgericht omschrijft. Verenso heeft aangegeven graag mee te willen werken aan een gewijzigde versie van de handreiking waarin de specialist ouderengeneeskunde wel een duidelijke toekomstgerichte plek krijgt.  

Bekostiging heeft transparantie nodig

Het concept advies van de NZa geeft advies voor alle zorgprofessionals op drie niveaus van het MDO: op micro en meso niveau, wanneer het om de patiënt en patiëntafspraken gaat, en op macroniveau als het om regionale afspraken gaat. Het is complexe materie waarin verschillende opties voor de korte en lange termijn naast elkaar worden gezet. Verenso is blij dat er nu werk gemaakt wordt van een bekostiging van het MDO. In onze reactie maken we nog geen keuzes welke bekostiging de voorkeur heeft. Het gaat er vooral om dat we het gesprek hebben over de uitvoering van de bekostiging, zoals:

  • Bekostiging dient voor zorgprofessionals transparant en uitlegbaar te zijn. Dat komt ten goede aan het maken van duurzame afspraken.
  • Er dient oog zijn voor de praktische uitvoerbaarheid en de administratieve lasten voor zorgprofessionals.
  • Een MDO kan zowel plaatsvinden voordat een patiënt is gezien (preventief) als ook met patiëntcontact in een latere fase.
  • Regionale bekostiging voor samenwerking dient voor zowel grotere als kleiner georganiseerde groepen van zorgprofessionals toegankelijk te zijn.
Vervolg

De NZa werkt met reacties uit het veld verder aan het advies. In november gaan we met de verschillende partijen om de tafel om het rapport en mogelijke vervolgstappen met elkaar te bespreken. In de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte.

Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht