6 december 2022

Toets op het basispakket wordt herzien

De ministers van VWS stuurden vorige week een brief naar de Kamer over het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket van zorg. We leggen hieronder waarom dit relevant is voor specialisten ouderengeneeskunde.

Aanleiding

Patiënten en cliënten moeten nu en in de toekomst kunnen rekenen op passende zorg. Het is van maatschappelijk belang dat zij samen met zorgprofessionals kunnen beslissen wat voor hen de meest passende zorg is. Uitgangspunt van VWS hierbij is dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van effectieve zorg geborgd moet zijn ook in tijdens van schaarste. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is daarom afgesproken om de toets op het basispakket te herzien.  

Toets op basispakket

Als wordt gesproken over het basispakket wordt verzekerde zorg bedoeld: de zorg die voor iedereen in Nederland wordt vergoed. Het gaat om zorg uit zowel de Zorgverzekeringswet (Zvw) als de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De ministers geven in de brief aan beleid te willen ontwikkelen waarmee in de toekomst scherpere en verstandigere keuzes kunnen worden gemaakt over de inhoud van het basispakket. Daarmee wordt gestuurd op een herziening waarmee enkel bewezen effectieve zorg deel uitmaakt van het basispakket.

Deze herziening heeft mogelijk consequenties voor de behandeling door specialisten ouderengeneeskunde. Om die reden wordt het de komende tijd nog belangrijker om helder te maken welke behandelingen we uitvoeren en hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen, ongeacht waar deze wonen.

Criteria om zorg te beoordelen

Om te kunnen beoordelen welke zorg wel en niet vergoed wordt, dienen de criteria te worden verduidelijkt en worden geborgd. De criteria waar beleid op wordt ontwikkeld zijn:

  • Effectiviteit volgens de stand van de wetenschap en de praktijk (hoofdcriterium)
  • Kosteneffectiviteit
  • Noodzakelijkheid
  • Uitvoerbaarheid
  • Arbeidscapaciteit
Rol van Verenso

Alle zorgsectoren maken onderdeel uit van dit plan, maar het traject wordt gefaseerd uitgevoerd en de werkzaamheden van de specialist ouderengeneeskunde zullen op een later moment aan bod komen.  Verenso is eerder gevraagd om input te geven bij de voorbereiding op deze brief en zal ook in de komende periode actief haar input blijven leveren. Blijf de nieuwsbrief volgen voor updates.

Meer informatie: Yvonne Lensink 

 

Naar nieuwsoverzicht