5 juli 2022

Overheveling behandeling van Wlz naar Zvw voorlopig van de baan door intensieve lobby

Gisteren publiceerde VWS de kamerbrief met de eerste uitwerking van 'Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen”'(WOZO). Hierin schrijft de minister dat een overheveling van behandeling van Wlz naar Zvw per 2025 niet mogelijk is.

Intensieve lobby en consultaties

De afgelopen maanden zijn we vanuit Verenso intensief bezig geweest aan de overlegtafels van VWS om te reageren op de plannen rondom de overheveling van behandeling Wlz naar Zvw. Hierbij werken we nauw samen met andere zorgprofessionals en schrijven we gezamenlijke reacties; in de Leidende principes samen met V&VN, Gezamenlijke reactie op WOZO vanuit de beroepsgroepen V&VN, LHV en Verenso, Reactie met NVAVG Overheveling behandeling naar Zvw [link naar reactie] en het persbericht gisteren samen met LHV en V&VN. De gezamenlijke boodschap van overigens meer veldpartijen was dat het niet verstandig is behandeling per 2025 over te hevelen van Wlz naar Zvw. Zoals in de notitie Specialist ouderengeneeskunde 2030 geschreven zijn we van mening dat een grote stelselwijziging niet de problemen van kwetsbaren in de samenleving noch het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde zal oplossen.

Overheveling nu niet haalbaar

In de kamerbrief schrijft de minister: “Veldpartijen hebben aangegeven dat een zorgvuldige overheveling per 2025 een ongewenst hoge druk zet op de (continuïteit van) zorgverlening aan de meest kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Deze ingrijpende wijziging van de Wlz vergt een wetswijziging met een zorgvuldig implementatie- en transitietraject en wordt daarom niet mogelijk geacht per 2025.”

Vervolg

Met de overheveling per 2025 van de baan, zijn de taakstellingen uit het coalitieakkoord nog niet verdwenen. De kamerbrief zegt hier het volgende over: “In het verlengde van het WOZO-programma heb ik daarom met de betrokken organisaties afgesproken om samen te onderzoeken hoe we voor mensen met een zeer complexe zorgvraag de behandeling vanuit de Wlz kunnen blijven bieden. Harde voorwaarden zijn dat de taakstelling uit het Coalitieakkoord van € 170 mln structureel per 2025 binnen de Wlz wordt gerealiseerd (via aanpassing van prestatie- en tariefregulering door de NZa); er niet-vrijblijvende afspraken worden gemaakt hoe de 24/7 beschikbaarheid van medisch-generalistische zorg voor kwetsbare mensen thuis, in een geclusterde woonvorm en in een instelling (regionaal) kan worden geborgd; en dat op langere termijn de bestaande ongelijkheid en onduidelijkheid tussen mensen op een plek met- en zonder behandeling verdwijnt. Hiermee worden de doelen achter de overheveling van behandeling per 2025 op een andere wijze gerealiseerd, samen met de sector.”

Mening Verenso

Verenso is blij met het resultaat. “Het afwenden van de overheveling is goed nieuws voor de kwetsbare patiënten” volgens voorzitter Jacqueline de Groot. “De samenwerking van zorgprofessionals in de lobby laat zien dat de zorg voor kwetsbare ouderen een gedeeld zorgpunt is in het veld. “

De lobby voor deze en andere onderdelen van WOZO en het Integraal Zorgakkoord (IZA) lopen door. Houdt de nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe updates.

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht