Lid Landelijke Visitatie Commissie (LVC)

 

Vind je het interessant om mee te denken over vraagstukken ten behoeve van het verder ontwikkelen van visitatie en EIF (Evaluatie Individueel Functioneren)? Ben jij een sterke gesprekspartner voor vakgroepen en managementleden als het nodig is om een hervisitatietraject te begeleiden? Dan nodigt Verenso jou graag uit om te solliciteren als lid Landelijke Visitatie Commissie (LVC)

Als LVC-lid denk je mee over de kwaliteitsontwikkeling van visitatie en EIF en beoordeel je visitatierapporten als een visitatiecommissie of een situatie daarom vraagt. Ook behandelt de LVC vragen van individuele specialisten ouderengeneeskunde over in hoeverre deze artsen voldoen aan de herregistratieverplichting van deelname aan visitatie en EIF. Hoewel het in praktijk niet frequent voorkomt, heeft de Landelijke Visitatie Commissie van Verenso (LVC) daarnaast als kerntaak het goed uitvoeren en afwikkelen van hervisitaties, wanneer tijdens een visitatie twijfels of tekortkomingen in de patiëntveiligheid worden gesignaleerd. Dit geldt ook voor het afhandelen van klachten of incidenten met betrekking tot vakgroepvisitaties, SOz visitaties of EIF.

De LVC heeft een ledenaantal van 5 tot 6 specialisten ouderengeneeskunde. Vanuit het Verenso bureau is een beleidsadviseur als secretaris verantwoordelijk voor de ondersteuning van de LVC.

Belangrijkste werkzaamheden als commissielid LVC
  • Adviseert over vraagstukken ten aanzien van het verder ontwikkelen van visitatie en EIF.
  • Beoordeelt visitatierapporten als een visitatiecommissie of een situatie daarom vraagt.
  • Beoordeelt vragen van specialisten ouderengeneeskunde over in hoeverre zij voldoen aan de herregistratieverplichting van deelname aan visitatie en EIF.
  • Voert, -conform de vastgestelde Procedure bij ernstige twijfels over de patiëntveiligheid bij vakgroepvisitatie[1] hervisitaties uit bij vakgroepen, waarbij tijdens visitatie (ernstige) twijfels of tekortkomingen in de patiëntveiligheid1 gesignaleerd worden.
  • Handelt klachten of incidenten af over vakgroepvisitatie, SOz visitatie en EIF.
Profiel

De specialist ouderengeneeskunde:

  • heeft minimaal twee jaar ervaring als geregistreerd specialist ouderengeneeskunde, heeft daarnaast tenminste eenmaal als specialist ouderengeneeskunde een visitatie meegemaakt en is lid van Verenso;
  • handelt professioneel en er is sprake van onbesproken reputatie;
  • heeft gevoel voor diplomatie en discretie en gaat integer met verkregen informatie om;
  • heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, waaronder een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
  • committeert zich aan twee jaarlijkse terugkomdagen voor visitatoren en LVC-leden.
Tijdsbesteding en beloning

Naast de deelname aan en het voorbereiden van de kwartaalvergaderingen van de LVC zal de tijdbesteding gemiddeld enkele uren per maand zijn. LVC-leden ontvangen een vacatievergoeding van €175,- per bijeenkomst. Reiskosten kunnen, indien van toepassing, gedeclareerd worden (100% o.v.-kosten (2e klas) of € 0,23 per km). Indien een LVC-lid een hervisitatietraject begeleidt, ontvangt deze hiervoor een aparte vergoeding.

Leden van de LVC worden benoemd door het bestuur van Verenso voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging van 3 jaar.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over bovenstaand profiel of om je interesse kenbaar te maken, kun je contact opnemen met Lauri Faas, beleidsadviseur Verenso, via lfaas@verenso.nl of 030 2271910.


[1] In genoemde procedure wordt beschreven wat Verenso verstaat onder (ernstige) twijfels of tekortkomingen in de patiëntveiligheid.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.